ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นางชยาณี มัจฉาเดช

พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

คู่มือ/คลังความรู้/บทความ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

พัฒนาชุมชนใสสะอาด