ITA ปี 2565

ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ

 

01 โครงสร้าง

– ผังโครงสร้าง 

o2 ข้อมูลผู้บริหาร

– ข้อมูลผู้บริหาร

o5 ข้อมูลการติดต่อ

– สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

– พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

-พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

-พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

-พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน

o7 ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

o8 Q&A

–  คำถามที่พบบ่อย

– กระดาน ถาม-ตอบ

o9 Social Network

– Facebook พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

– เว็บไซต์

o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

– รายงานผลการดำเนินงาน ปี2565

o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติการ

– แนวทางการปฏิบัติงาน

– คู่มือ OTOP นวัตวิถี

       – คู่มือ CIA

       – คู่มือการจัดเก็บ จปฐ.

       – คู่มือแผนชุมชน

       – คู่มือแนวทางการดำเนินงาน โคก หนอง นา

       – คู่มือการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์-E-Mail

       – คู่มือการใช้งาน OA

       – คู่มือ กข.คจ.

       – คู่มือ OTOP นวัตวิถี

       – คู่มือ CIA

       – คู่มือการจัดเก็บ จปฐ.

o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

– คู่มือประชาชน กระบวนการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย

– คู่มือประชาชน การขอความเห็นชอบโครงการ กขคจ.

– คู่มือประชาชน ลงทะเบียน OTOP

– คู่มือประชาชน

o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

– ข้อมูลสถิติการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ จังหวัดสมุทรสงคราม

o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

–  รวมไฟล์

o17 E-Service

– กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

– สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

– ประกาศจังหวัด เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

o22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 ประกาศ-เรื่อง-ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้า รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

– รายละเอียดแนบท้ายประกาศ ไตรมาส 1

o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

– ตารางแสดงงบประมาณและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมของส่วนราชการส่วนภูมิภาค ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

025 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

        -IMG_20210330_0001

o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลรายงานการดำเนิน

– New เอกสารNew เอกสาร Microsoft Office Word

o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

– ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์

o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

– ศูนย์ดำรงธรรมกรมการพัฒนาชุมชน

o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563

– มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายงานผลการดำเนินงานมีส่วนร่วม

o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

New เอกสาร แบบรายงานผลโครงการติดตามความก้าวหน้าศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

– รายงานผลการดำเนินการ

o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

–  แบบรายงานแผนปฏิบัติการป้องกันฯ

o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

– o4ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

(Visited 1 times, 1 visits today)