ITA ปี 2564

ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ

01 โครงสร้าง

– ผังโครงสร้าง

o2 ข้อมูลผู้บริหาร

– พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม นางชยาณี มัจฉาเดช

o5 ข้อมูลการติดต่อ

– สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

– กฎกระทรวง

o7 ข่าวประชาสัมพันธ์

– ข่าวประชาสัมพันธ์

o8 Q&A

– คำถามที่พบบ่อย

– กระดาน ถาม-ตอบ

o9 Social Network

– Facebook ,Youtube พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ด้านล่างเว็บไซต์

– เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

– สรุปผลการดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2563

o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติการ

– แนวทางการปฏิบัติงาน

o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

– คู่มือประชาชน

o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

– ข้อมูลสถิติการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ จังหวัดสมุทรสงคราม

o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

–  สรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563

o17 E-Service

– กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

– สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

– ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

o22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

– สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

– ตารางแสดงงบประมาณและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมของส่วนราชการส่วนภูมิภาค ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

        – นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลรายงานการดำเนิน

– รายงานผลการดำเนินการ

o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

– ขั้นตอนการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน

o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

– ศูนย์ดำรงธรรมกรมการพัฒนาชุมชน

o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563

– รายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ

o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

– การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 รายงานผลการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดําเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

– รายงานผลการดำเนินการ

o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

– แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

– ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(Visited 1 times, 1 visits today)