อำเภอบางคนที

พช.บางคนที ประชุม​ทีม เดือน ตุลาคม ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที นางสาวสุพิชฌาย์พัฒนาการอำเภอบางคนที และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ดำเนินการประชุมทีมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนปีงบประมาณ 2654 พร้อมทั้งประชุมวางแผนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมงานการพัฒนาชุมชน ปี 2565 ให้บรรลุเป้าหมายมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญในการประชุม ดังนี้ *เร่งรัดการบันทึกและตรวจสอบคุณภาพข้อมูลฯ จปฐ. และ กชช. 2ค *เตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้ - การจัดงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2564 วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 8.00 น. ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม - การประชุม สหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมการพัฒนาชุมชน วันที่ 29 ตุลาคม 2564 - กิจกรรมจิตอาสาวันรักต้นไม้ประจำปี 2564 - การดำเนินกิจกรรม กฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2564 - การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ ทางไกล (Video Conference) #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #worldsoildaycdd ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพอ.บางคนที เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน CDD CHANGE FOR GOOD ติดตามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : https://www.facebook.com/CDD.Bangkhonthi75120
อำเภอบางคนที

อำเภอบางคนที จัดพิธีรับมอบ เจลแอลกอฮอลล์พระราชทาน

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคารศักดิ์ - สุพจน์ โรงเรียนสกลวิสุทธิ ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม นายวุฒิชัย ยามโคกสูง นายอำเภอบางคนที ผู้อำนวยการศูยน์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอบางคนที เป็นประธานในพิธีมอบเจลล้างมือพระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ ที่ได้รับจัดสรรจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 16 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จากนั้นนายวุฒิชัย ยามโคกสูง นายอำเภอบางคนทีได้กล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือ แก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอบางคนที ,ท้องถิ่นอำเภอบางคนที ,ที่ดินอำเภอบางคนที ,ประมงอำเภอบางคนที ,ปศุสัตว์อำเภอบางคนที ,กำนันทุกตำบล เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #worldsoildaycdd ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพอ.บางคนที เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน CDD CHANGE FOR GOOD ติดตามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : https://www.facebook.com/CDD.Bangkhonthi75120
อำเภอบางคนที

ประธานชมรมแม่บ้านกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ให้กำลังและมอบเงินช่วยเหลือ ครอบครัวพัฒนากรผู้ประสบเหตุไฟไหม้บ้านพัก

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก ประธานชมรมแม่บ้านกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานสวัสดิการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนางสาวสรัลดา พันธ์โภคา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ ไฟไหม้บ้านพักอาศัย ณ บ้านเลขที่ 18/1 หมู่ 4 ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 สันนิษฐานเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ส่งผลให้บ้านไม้ 2 ชั้น เสียหายทั้งหมด โดยมี นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม นายวุฒิชัย ยามโคกสูง นายอำเภอบางคนที พัฒนาการทั้งสามอำเภอ (อำเภอบางคนที อำเภออัมพวา อำเภอเมือง) เจ้าหน้าที่อำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/ อำเภอและผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพียงกัน #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #worldsoildaycdd ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพอ.บางคนที เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน CDD CHANGE FOR GOOD ติดตามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : https://www.facebook.com/CDD.Bangkhonthi75120
อำเภอบางคนที

พช.บางคนที ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ ครั้งที่ 4/2564 พร้อมปลูกต้นกล้าฟ้าทะลายโจร จากวันแม่สู่วันพ่อ

         ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน ด้วยพลังสามัคคีของชาวบ้าน          วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทอง พัฒนาการอำเภอบางคนทีมอบหมายนายภานุพงศ์ ไข่แก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสมุทรสงครามครั้งที่ 4/2564 เพื่อเสริมสร้างและรักษาความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ " โคก หนอง นา โมเดล" หมู่ 6 ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายสมพร อ่อนประสพ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมโดยสาระสำคัญในการประชุม ดังนี้ 1. แจ้งผลการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองสำโรง หมู่ที่ 4 ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 2. สรุปข้อมูลจากการร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินพื้นที่ภาคตะวันตก (วาระเร่งด่วน) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ WebEx Meetings เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 3. ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินภาค 7 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564 ณ แม่น้ำรีสอร์ท นครชัยศรี ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 4. แนวทางการจัดทำโครงการหรือแผนงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2565 5. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ภายใต้กิจกรรม "ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ" จำนวน 237 กองทุน ๆ ละ 900 บาท ได้แก่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 85 กองทุน, อำเภออัมพวา 76 กองทุน และอำเภอบางคนที 76 กองทุน 6.การประชุมหารือ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน วันที่ 25 พฤศจิกายน 7.กิจกรรมการมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจรแก่ผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสมุทรสงคราม โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันปลูก ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ หมู่ 6 ตำบลบางสะแก ในการนี้นางสาวณัฐนียา เธียรธำรง ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางวันวิสา ทองหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ/จังหวัด ได้เข้าร่วมประชุมฯ แลกเปลี่ยนแนวคิดและให้แนวทางในการขับเคลื่อนงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้วย #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #worldsoildaycdd ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพอ.บางคนที เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน CDD CHANGE FOR GOOD ติดตามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : https://www.facebook.com/CDD.Bangkhonthi75120
อำเภอบางคนที

จังหวัดสมุทรสงครามลงพื้นให้กำลังใจ-มอบของเยียวยา ผู้ประสบภัยไฟไหม้อำเภอบางคนที

           วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายอนุกูล เรือนแก้ว ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม นำโดยนางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดฯ นายวุฒิชัย ยามโคกสูง นายอำเภอบางคนที จ่าเอกเขมพงศ์ ทองแก้ว รองปลัด อบต. รักษาการแทนปลัด อบต. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/ อำเภอ ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวนางสาวสรัลดา พันธ์โภคา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ ไฟไหม้ ณ บ้านเลขที่ 18/1 หมู่ 4 ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อช่วงเช้าของวันอาทิตย์ ที่ 10 ตุลาคม 2564 สันนิษฐานเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ส่งผลให้บ้านไม้ 2 ชั้น เสียหายทั้งหมด ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว ในการนี้ นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้มอบถุงยังชีพ เครื่องใช้ อุปโภค บริโภคที่จำเป็น และมอบทุนสนับสนุนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กำชับให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบราชการต่อไป #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #worldsoildaycdd ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพอ.บางคนที เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน CDD CHANGE FOR GOOD ติดตามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : https://www.facebook.com/CDD.Bangkhonthi75120
อำเภอบางคนที

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที พัฒนาชุมชนไม่ทิ้งกัน เพราะเราคือครอบครัว

เนื่องด้วยในวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 ได้เกิดเหตุไฟไหม้ บ้านนางสาวสรัลดา พันธ์โภคา นักวิชาการพัฒนาชุมนชำนาญการ บ้านเลขที่ 18/1 หมู่ 4 ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งขณะเกิดเหตุไม่มีคนอยู่บ้าน ทำให้เกิดไฟไหม้อย่างรุนแรง ตัวบ้านและ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ภายในบ้านได้รับความเสียหายทั้งหมด ในนามสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที ขอใช้พื้นที่นี้ประชาสัมพันธ์ ในการขอรับความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ****โดยสามารถส่งต่อปัจจัยความช่วยเหลือได้ที่ ชื่อบัญชี นางสาวสรัลดา พันธ์โภคา ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9550056643
อำเภอบางคนที

พช.บางคนที ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ59 ปี ก้าวสู่ปีที่ 60 และมอบประกาศเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน มุ่งพัฒนาชุมชน สร้างคน สร้างชาติ ในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2505 ตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ฉบับที่10 พ.ศ.2505 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 59 ปี และกำลังย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 60 วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 59 ปีย่างเข้าสู่ปีที่ 60 ปี ประจำปี 2564โดยได้รับเกียรติจากนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีโดยมี นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายวงเทพ เขมวิรัตน์ และ ดร.อุษา เทียนทอง ที่ปรึกษาพัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม ,นางอรสา ชัยวัฒน์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมทั้ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ,พัฒนาการอำเภอ(อำเภอเมือง อำเภออัมพวา อำเภอบางคนที) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ,ข้าราชการบำนาญ, พนักงาน, ลูกจ้าง ,ผู้นำชุมชน ,กลุ่ม/องค์กร ภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย อ่านสารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน ครบปีที่ 59 ก้าวสู่ปีที่ 60 โดยนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานในพิธี รับฟังบรรยายธรรม โดยพระภาวนาวิสุทธิโสภณ วิ. ( สุรศักดิ์ อติสกฺโข ป.ธ.5 ) เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม และเจ้าอาวาสวัดประดู่ พระอารามหลวง ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล สังฆทาน แด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นศิริมงคล พิธีมอบประกาศเกียรติบัตร และประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติบัตรและใบประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) หน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 ( CDD Policy Award 2821) ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 2) ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ( ครุฑทองคำ ) ประจำปี พ.ศ. 2563 นางสาวณัฐนียา เธียรธำรง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน 3) ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวภัทรวรรณ อรุณรัตน์ พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ประเภทพัฒนาการอำเภอ และนายจตุรงค์ วงศ์ชุติพงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน 4) ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางพนิดา เกตุแก้ว นักวิชาการชำนาญการพิเศษ ประเภทซื่อสัตย์สุจริต, นางสาวสุกัญญา วงศ์นิติกร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประเภทวิชาการ และนางสาวขนิษฐา ติ่งตั้งวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน ประเภทสนับสนุน 5) รางวัลชนะเลิศ พัฒนาการอำเภอหัวใจสีเขียว ระดับจังหวัด โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร ได้แก่ นางสาวสุพิชญาย์ ขาวทอง พัฒนาการอำเภอบางคนที 6) หลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นสพ.) จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 นางสาวภัทรวรรณ อรุณรัตน์ พัฒนาการอำเภอเมือง และรุ่นที่ 2 นายสมบัติ ยังวัฒนา พัฒนาการอำเภออัมพวา 7) ผู้ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 118 ได้แก่ นายสถาพร คงสอน และนายมนตรี เรืองเดช นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ มอบวุฒิบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ นางสาววรรณา สังข์ทอง อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 72 ที่ปฏิบัติหน้าที่ครบกำหนดเวลา 1 ปี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีผลงานในระดับ ดี 9) ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นข้าราชการต้นแบบด้านจริยธรรม (The Icon) ได้แก่ นางสาวณัฐนียา เธียรธำรง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยยึดหลัก D-M-H-T-T และมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์เผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัด และมาตรการที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #worldsoildaycdd ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพอ.บางคนที เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน CDD CHANGE FOR GOOD ติดตามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : https://www.facebook.com/CDD.Bangkhonthi75120
อำเภอบางคนที

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา สู่ความยั่งยืนของชุมชน

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม, นายวีระพงษ์ อ่างทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทอง พัฒนาการอำเภอบางคนที และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมลงพื้นที่แปลง โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ตามโครงการ พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีรูปแบบใหม่ " โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน" โดยมีนายมนัส บุญพยุง เจ้าของแปลงฯ และผู้นำชุมชนตำบลบางสะแก ให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยได้จัดเตรียมน้ำส้มแก้วคั้นสด ซึ่งเป็นผลไม้ประจำถิ่นที่มีที่เดียวในประเทศไทย และขนมวงขนมโบราณหาทานยาก ด้วยฝีมือของคนในชุมชนในการต้อนรับครั้งนี้ด้วย ในการนี้นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามได้เดินสำรวจแปลงโคก หนอง นา เป็นการให้กำลังใจเจ้าของแปลงฯ อีกทั้งยังกล่าวว่าอยากให้อนุรักษ์ต้นลิ้นจี่เดิมที่มีอยู่ภายในพื้นที่เพราะเป็นต้นไม้ประจำถิ่น และมีอายุมาก เป็นที่น่าเสียดายหากจะตัดทิ้งไป พร้อมทั้งมอบแนวทางและให้คำแนะนำในการบริหารจัดการพื้นที่ โคก หนอง นา ดังนี้ นาข้าว ให้ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ เนื่องจากปลูกได้ทั้งปี อุดมไปด้วยธาตุอาหาร มีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยควบคุมน้ำตาลและควบคุมน้ำหนักได้ ปลูก ปอเทือง ในช่วงแรกเพื่อในอนาคตสามารถไถกลบจะปลดปล่อยธาตุอาหาร โดยเฉพาะไนโตรเจนในปริมาณสูง เป็นที่นิยมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสดเพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหารให้กับดิน การปลูกผักให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยเลือกผักพื้นบ้านซึ่งมีราคาสูงในปัจจุบัน เช่น ผักเสี้ยน ผักกูด ฯลฯ และผักสวนครัวอื่นๆให้ปลูกรอบบ่อ ปลูกพืชล้มลุกเพื่อคลุมหน้าดิน ปลูกหญ้าแฝกป้องกันคันดินพังทะลาย เป็นต้น  การเลี้ยงสัตว์ โดยนำพันธ์ุปลานิลและพันธุ์ปลาอื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถรับการสนับสนุนจากประมงจังหวัด เพิ่มเติมได้ นอกจากนี้ยังแนะนำให้เลี้ยงเป็ดเนื่องด้วยสภาพพื้นที่แปลงโคก หนอง นา มีบ่อและคลอง เหมาะสมในการเลี้ยงเป็ดเป็นอย่างยิ่ง นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวในตอนท้ายว่าอยากให้ แปลงโคก หนอง นา ของบางสะแก แปลงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานของคนทั่วไปที่สนใจ โดยเน้นย้ำในการผลักดันเด็กและและเยาวชนในชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ทดลอง และลงมือทำ เพื่อเด็กๆนั้นจะได้ซึมซับจนมีนิสัยในการรักธรรมชาติรักการเกษตรติดตัวไปจนถึงในอนาคต โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศาสตร์พระราชา สู่การสร้างชีวิตที่ยั่งยืน #โคกหนองนา #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน #Khoknongna #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #worldsoildaycddchonburilearningcenter ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพอ.บางคนที เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน CDD CHANGE FOR GOOD ติดตามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : https://www.facebook.com/CDD.Bangkhonthi75120
อำเภอบางคนที

พช.อัมพวา นำข้าราชการบรรจุใหม่และข้าราชการ (ย้าย) รายงานตัวต่อนายอำเภออัมพวา

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมบัติ ยังวัฒนา พัฒนาการอำเภออัมพวา นำข้าราชการบรรจุใหม่ คือ นายมนตรี เรืองเดช นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าพบเพื่อรายงานตัวต่อนางกชนัฑ พัฒนะวิชัย นายอำเภออัมพวา ตามคำสั่งแต่งตั้งมาปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา และนายชวรัตน์ บรรดาศักดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ แจ้งเรื่องการย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอื่น ในการนี้ นายอำเภออัมพวา ได้ให้โอวาทและหลักการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ************************************** ภาพ : ว่าที่ร้อยตรีอริย์ธัช ไชยบุศราสิทธิ์ ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #Worldsoildaycddchonburilearningcenter