ราคากลาง รายละเอียด TOR กิจกรรมที่ 2 การพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จำนวน 30 ผลิตภัณฑ์ (จ้างเหมาออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ)ตามโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP

ราคากลาง รายละเอียด TOR กิจกรรมที่ 2 การพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จำนวน 30 ผลิตภัณฑ์ (จ้างเหมาออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ)ตามโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP

21 พฤษภาคม 2561 /

17:13 น. /

ดาวน์โหลด

รายละเอียด TOR กิจกรรมที่ 2 การพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จำนวน 30 ผลิตภัณฑ์ (จ้างเหมาออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ)ตามโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP

รายละเอียด TOR กิจกรรมที่ 2 การพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จำนวน 30 ผลิตภัณฑ์ (จ้างเหมาออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ)ตามโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP

21 พฤษภาคม 2561 /

16:55 น. /

ดาวน์โหลด

รายละเอียดขอบเขตของการดำเนินงาน TOR กิจกรรมที่ 2 การพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จำนวน 30 ผลิตภัณฑ์ (จ้างเหมาออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP

รายละเอียดขอบเขตของการดำเนินงาน TOR กิจกรรมที่ 2 การพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จำนวน 30 ผลิตภัณฑ์ (จ้างเหมาออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP

21 พฤษภาคม 2561 /

16:48 น. /

ดาวน์โหลด