ประกาศ  เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างเหมาออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างเหมาออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์ (e-bidding)