ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องหลักเกณฑ์การตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล และแบบเอกสารที่ใช้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องหลักเกณฑ์การตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล และแบบเอกสารที่ใช้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

04 กุมภาพันธ์ 2565 /

10:34 น. /

ดาวน์โหลด