รายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of reference : TOR) โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสมุทรสงคราม กิจกรรมพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว จ้างเหมาออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พร้อมจำหน่ายเพื่อทดสอบตลาด (ยกระดับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาเป็นสินค้าที่ระลึก)

รายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of reference : TOR) โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสมุทรสงคราม กิจกรรมพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว จ้างเหมาออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พร้อมจำหน่ายเพื่อทดสอบตลาด (ยกระดับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาเป็นสินค้าที่ระลึก)

01 กรกฎาคม 2561 /

07:28 น. /

ดาวน์โหลด

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสมุทรสงคราม กิจกรรมพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว จ้างเหมาออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พร้อมจำหน่ายเพื่อทดสอบตลาด (พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP)

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสมุทรสงคราม กิจกรรมพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว จ้างเหมาออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พร้อมจำหน่ายเพื่อทดสอบตลาด (พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP)

01 กรกฎาคม 2561 /

07:21 น. /

ดาวน์โหลด

รายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of reference : TOR) โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสมุทรสงคราม กิจกรรมพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว จ้างเหมาออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พร้อมจำหน่ายเพื่อทดสอบตลาด (พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP)

รายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of reference : TOR) โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสมุทรสงคราม กิจกรรมพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว จ้างเหมาออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พร้อมจำหน่ายเพื่อทดสอบตลาด (พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP)

01 กรกฎาคม 2561 /

07:15 น. /

ดาวน์โหลด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ OTOP นวัตวิถี สมุทรสงคราม กิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ OTOP นวัตวิถี สมุทรสงคราม กิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น

29 มิถุนายน 2561 /

08:51 น. /

ดาวน์โหลด

การจ้างโครงการส่งเสริมช่องการตลาด OTOP (ตลาดนัดชุมชน OTOP สมุทรสงคราม)ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดสมุทรสงคราม ตามประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

การจ้างโครงการส่งเสริมช่องการตลาด OTOP (ตลาดนัดชุมชน OTOP สมุทรสงคราม)ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดสมุทรสงคราม ตามประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

01 มิถุนายน 2561 /

13:37 น. /

ไม่มีไฟล์

ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด OTOP (ตลาดนัดชุมชน OTOP สมุทรสงคราม) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด OTOP (ตลาดนัดชุมชน OTOP สมุทรสงคราม) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

01 มิถุนายน 2561 /

13:28 น. /

ไม่มีไฟล์

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างเหมาออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบตามโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างเหมาออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบตามโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

01 มิถุนายน 2561 /

10:28 น. /

ดาวน์โหลด