อำเภอบางคนที

อำเภอบางคนที จัดงานสีสันสตรีอำเภอบางคนที ประจำปี ๒๕๖๕ ตอน “ พี่คล้าวและทองกวาวกินอยู่อย่างปลอดภัยห่างไกลโควิด

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.30 น. นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงานสีสันสตรีอำเภอบางคนที ประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้โครงการสตรีกินอยู่อย่างปลอดภัย ห่างไกลโควิด ตอน “ พี่คล้าวและทองกวาวกินอยู่อย่างปลอดภัยห่างไกลโควิด ” พร้อมด้วยนายศิริศักดิ์ ศิริมังคลา นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนการจังหวัดสมุทรสงคราม และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด โดยมีนางจินตนา กลิ่นช้าง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางคนที เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ วัดบางคณฑีใน ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรสตรี สร้างภาพลักษณ์องค์กรสตรี สานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรสตรีกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสตรีอำเภอบางคนทีให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสมุทรสงคราม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 1. การให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะที่ดีของสตรี 2. นิทรรศการการขับเคลื่อนงานขององค์กรสตรี ได้แก่ 1) นิทรรศการปลูกผัก ปันผักปันรัก 2) นิทรรศการภาพ 3 มิติ 3) นิทรรศการตามรอยเท้าพ่อเศรษฐกิจพอเพียง 4) นิทรรศการบริหารจัดการขยะ 3. การแสดงกิจกรรม "พลังของสตรีอำเภอบางคนที" ประกอบด้วย 1) รำวงเกี่ยวข้าว 2) รำอิจฉาตากับยาย 3) รักข้ามคลอง 4) หนุ่มวัยทอง 4. ตามหา พี่คล้าว/สาวทองกวาว ในการนี้ นายวุฒิชัย ยามโคกสูง นายอำเภอบางคนที นางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทอง พัฒนาการอำเภอบางคนที พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ร่วมต้อนรับ พร้อมทั้งได้ร่วมกิจกรรมการแสดงพลังของสตรี และนำเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงานด้วย ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยยึดหลัก D-M-H-T-T และมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์เผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัด และมาตรการที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพอ.บางคนที 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์สังคม สร้างคน สร้างชาติ CDD CHANGE FOR GOOD #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #worldsoildaycddchonburilearningcenter #ย่างเข้าสู่ปีที่60ภาพ #สีสันสตรีอำเภอบางคนที #กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
อำเภอบางคนที

ฤกษ์ดีวันพืชมงคล พช.บางคนทีจัดกิจกรรม "เอามื้อสามัคคี ห่มดิน เลี้ยงจุลินทรีย์ คืนชีวิตให้แผ่นดิน" โคก หนอง นา โมเดล

กรมการพัฒนาชุมชน
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ แปลง โคก หนอง นา โมเดล นายณปีย์ กีรติพงศ์ไพบูลย์ หมู่ 9 ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน ในกิจกรรม "เอามื้อสามัคคี ห่มดิน เลี้ยงจุลินทรีย์ คืนชีวิตให้แผ่นดิน" โคก หนอง นา โมเดล โดยมีนางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม นายวุฒิชัย ยามโคกสูง นายอำเภอบางคนที นางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทอง พัฒนาการอำเภอบางคนที พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติจังหวัดสมุทรสงคราม เครือข่ายแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบางยี่รงค์ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีในครั้งนี้ กิจกรรมเอามื้อสามัคคีในครั้งนี้ นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรวงคราม นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม นายวุฒิชัย ยามโคกสูง นายอำเภอคนที ได้ร่วมกันปลูกต้นสัก เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่พื้นที่ เเละเป็นการแสดงสัญลักษณ์เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติอีกด้วย จากนั้น ได้ร่วมกิจกรรมการห่มดินโดยใช้ฟาง ปุ๋ยคอก และน้ำจุลินทรีย์ ตามหลักการ “เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช” การปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง และการปรับปรุงระบบน้ำภายในแปลง วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลตามวิถีชีวิตดั้งเดิม เป็นการทำงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ตามหลักการ “ทำแบบคนจน” ในการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ โดยใช้กิจกรรมเอามื้อสามัคคีมาขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ สร้างความเป็นจิตอาสาพัฒนาชุมชน จนเกิดเป็นเครือข่ายที่มีพลังและความสามัคคี เกิดการบูรณาร่วมกันของเจ้าของพื้นที่ หน่วยงานรัฐ และชุมชน ก่อเกิดประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #worldsoildaycddchonburilearningcenter #ย่างเข้าสู่ปีที่60 #TOBENUMBERONEอำเภอบางคนที #การเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพอ.บางคนที 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์สังคม สร้างคน สร้างชาติ CDD CHANGE FOR GOOD
อำเภอบางคนที

ศจพ.อ.บางคนที เดินหน้าขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวุฒิชัย ยามโคกสูง นายอำเภอบางคนที เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและมอบแนวทางการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสมุทรสงคราม (เพิ่มเติม) แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะทำงานทีมปฏิบัติการตำบล โดยการประสานความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และบูรณาการภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมอำเภอบางคนที (ชั้น 2) อาคารศักดิ์-สุพจน์ โรงเรียนสกลวิสุทธิ์ ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ในการนี้ นางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทอง พัฒนาการอำเภอบางคนที ได้รายงานความก้าวหน้าและสรุปผลการดำเนินงาน Re x-ray ข้อมูล ดังนี้ 1. ครัวเรือนเป้าหมาย ปี 2565 จำนวน 69 คร. (หัวหน้าคร.เสียชีวิต 1 /ย้ายออกนอกพื้นที่ 2 ) 2. เพิ่มเติมครัวเรือนตกหล่นในระบบ 6 /พบใหม่ 1 คร. 3. ให้การช่วยเหลือเสร็จสิ้น/ยุติปัญหา จำนวน 18 คร. 4. คงเหลือที่ต้องให้การช่วยเหลือ (พัฒนาได้/สงเคราะห์ จำนวน 55 ครัวเรือน) นอกจากนี้ได้ร่วมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาของข้อมูลครัวเรือนเปราะบาง (เพิ่มเติม) แนวทางและห้วงระยะเวลาในการจัดเก็บ/บันทึกข้อมูลฯ สรุปประเด็นการประชุมฯ ประกอบด้วย 1. นโยบายและแนวทางการ Re x-ray ข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย ปี 2565 (ครัวเรือนเปราะบาง) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนจังหวัดสมุทรสงคราม 2. การบันทึกข้อมูลโปรแกรม Thai QM โดยที่ทำการปกครองอำเภอเป็นศูนย์อำนวยการหลัก และขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในการบันทึกข้อมูล มอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (ท้องที่) อสม. และทีมปฏิบัติการตำบลร่วมจัดเก็บข้อมูลฯ 3. การบันทึกข้อมูลโปรแกรม TPMAP LOGBOOK เป้าหมาย ปี 2565 จำนวน 69 ครัวเรือน และบันทึกเพิ่มเติมครัวเรือนเปราะบาง/ครัวเรือนตกหล่น โดยทีมปฏิบัติการตำบล และมีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเป็นศูนย์กลางประสานงาน โดยกำหนดให้จัดเก็บและบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 เมษายน 2565 ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยยึดหลัก D-M-H-T-T และมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสมุทรสงคราม ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพอ.บางคนที 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์สังคม สร้างคน สร้างชาติ CDD CHANGE FOR GOOD #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #worldsoildaycddchonburilearningcenter #ย่างเข้าสู่ปีที่60 #BKTteam #SMARTTeam
อำเภอบางคนที

พช.บางคนที ประชุมทีมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนกิจกรรม ไตรมาส 3/2565

วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. นางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทอง พัฒนาการอำเภอบางคนที ดำเนินการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 2/65 ติดตามเร่งรัดกิจกรรมที่ยังดำเนินงานไม่แล้วเสร็จ โดยรับฟังปัญหา อุปสรรค และร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งแจ้งย้อราชการที่เกี่ยวข้องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ และร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการ ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน/จังหวัด งานนโยบาย และงานเร่งด่วน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กรอบระยะเวลา และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่กำหนด ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพอ.บางคนที 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์สังคม สร้างคน สร้างชาติ CDD CHANGE FOR GOOD #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #worldsoildaycddchonburilearningcenter #60ปีกรมการพัฒนาชุมชน #Teamwork #BKTteam
อำเภอบางคนที

ศจพ.อ.บางคนที บูรณาการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นายวุฒิชัย ยามโคกสูง นายอำเภอบางคนที ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ.บางคนที) มอบหมายนายปริพล ทัดแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วยนางสาวณัฐปภัสร์ ต่ายเล็กวรกิจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ทีมปฏิบัติการเทศบาลตำบลกระดังงา ทีมพี่เลี้ยง และทีมงานจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม บูรณาการในการลงพื้นที่เยี่ยมเยียน สอบถามถึงความเป็นอยู่ พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ครัวเรือนตกเกณฑ์เป้าหมายในพื้นที่เทศบาลตำบลกระดังงา โดยได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และวางแผนช่วยเหลือในรายที่มีปัญหาความยากจนใน ๕ มิติ ได้แก่ มิติสุขภาพ มิติความเป็นอยู่ มิติการศึกษา มิติรายได้ และมิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ ในการลดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างบูรณาการ ให้กลุ่มเป้าหมายสามารถอยู่รอด ดำรงชีพอยู่ได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ พื้นที่ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพอ.บางคนที 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์สังคม สร้างคน สร้างชาติ CDD CHANGE FOR GOOD #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #worldsoildaycddchonburilearningcenter #ย่างเข้าสู่ปีที่60
อำเภอบางคนที

พช.สมุทรสงคราม ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพสู่ครัวเรือนเป้าหมาย สร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ขจัดความยากจน

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. นางชยานี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นางสาวสุรีวรรณ คณนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวสุภาภรณ์ วงษ์วิจารณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ นายวิชัย กรรมาชีพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสะแก ลงพื้นที่ อำเภอบางคนที ติดตามการดำเนินงาน โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน แปลง นายมนัส บุญพยุง และส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพ แก่ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพครัวเรือนยากจน ในระบบ TP MAP จังหวัดสมุทรสงคราม ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน ครัวเรือนมีรายได้น้อย ที่สามารถพัฒนาได้ ให้สามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างเหมาะสม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนโดยในครั้งนี้ได้ส่งมอบวัสดุประกอบอาชีพจำนวน 2 ครัวเรือน ดังนี้ ครัวเรือนนางมาลี สอนวิญญะ หมู่ 6 ตำบลบางสะแก ส่งมอบวัสดุประกอบอาชีพเพาะเห็ด นางเสมอ เหล่าเขตกิจ ม.3 ตำบล บางกระบือ ส่งมอบวัสดุอาชีพ เย็บกระทงใบตองแห้ง ในการนี้นางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทอง พัฒนาการอำเภอบางคนที มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมลงพื้นที่เพื่อประสานงานและอำนวยความสะดวก ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #worldsoildaycddchonburilearningcenter #ย่างเข้าสู่ปีที่ 60 ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพอ.บางคนที 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์สังคม สร้างคน สร้างชาติ CDD CHANGE FOR GOOD
อำเภอบางคนที

พช. สมุทรสงคราม "จัดกิจกรรมถอดบทเรียนนำทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชุมชนมาสร้างสรรค์

วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น ณ ตลาดริมน้ำ 3 อำเภอ ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิด โครงการ ส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชุมชนตลาดริมน้ำ 3 อำเภอ กิจกรรมการประชุมถอดบทเรียนการนำทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชุมชนมาสร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าให้กับชุมชน โดยมีนางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัด สมุทรสงคราม เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ในเขตพื้นที่อำเภอบางคนที ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลเหมืองใหม่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา พัฒนาการอำเภอบางคนที พัฒนาการอำเภออัมพวา พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ และระดมสมองถอดบทเรียนการนำวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ของ ตำบลบ้านปราโมทย์ และพื้นที่ใกล้เคียง มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน โดยมีเครือข่าย yec สมุทรสงคราม ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ การทำงานให้ประสบความสำเร็จ ในการสนับสนุนชุมชนท่องเที่ยว OTOP และคุณนารีรัตน์อุทัยแสงสกุล ประธานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านพุแคอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรีเจ้าของแนวคิด "ตลาดหัวปลี" ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับชุมชน ในการพัฒนาพื้นที่ตลาดริมน้ำ 3 อำเภอ ให้เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป ในการนี้นางสาวสุพิฌาย์ ขาวทอง พัฒนาการอำเภอบางคนที พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งอย่างพร้อมเพรียงกัน #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #worldsoildaycddchonburilearningcenter #ย่างเข้าสู่ปีที่ 60 ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพอ.บางคนที 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์สังคม สร้างคน สร้างชาติ CDD CHANGE FOR GOOD
อำเภอบางคนที

บางคนที ร่วมนำเสนอผลงานประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2565

นายวุฒิชัย ยามโคกสูง นายอำเภอบางคนที พร้อมด้วย นางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทองพัฒนาการอำเภอบางคนที นายมาโนชญ์ แสงไสยาศน์ รักษาการสาธารสุขอำเภอบางคนที นางจิตนา กลิ่นช้าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานTO BE NUMBER ONE อำเภอ ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี โดยอำเภอบางคนที มีตัวแทนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันฯ 2 ประเภท ดังนี้ ชมรม -ชมรม TO BE NUMBER ONE ตำบลกระดังงา - ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย บางนกแขวก อำเภอ - TO BE NUMBER ONE อำเภอบางคนที ผลการประกวด อำเภอบางคนที ได้รับการคัดเลือก TO BE NUMBER ONE อำเภอ ดีเด่น เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ร่วมกับ อีก 5 อำเภอ ได้แก่ - อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี - อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี - อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี - อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี - อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ในครั้งนี้ นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายแพทย์สันทิต บุญยะส่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด, นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัด และ นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัด ร่วมนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัด พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันฯ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสมุทรสงครามอีกด้วย #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #worldsoildaycddchonburilearningcenter #ย่างเข้าสู่ปีที่ 60 # TO BE NUMBER ONE อำเภอบางคนที # ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย บางนกแขวก #ชมรม To be Number One ตำบลกระดังงา ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพอ.บางคนที 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์สังคม สร้างคน สร้างชาติ CDD CHANGE FOR GOOD
อำเภอบางคนที

ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม เปิดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) “หลงมาเข้าสวน ชวนมารักษ์บางสะแก” พร้อมโชว์ 10 Champ ตำบลบางสะแก

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น. นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดงานนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (Decentralized Hands-on Program Exhibition: D-HOPE) ภายใต้ชื่องาน “หลงมาเข้าสวน ชวนมารักษ์บางสะแก ครั้งที่ 1” ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยนายวุฒิชัย ยามโคกสูง นายอำเภอบางคนที กล่าวรายงาน ซึ่งมี พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม, ผอ.ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม, วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม, หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอบางคนที, ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ, พัฒนาการอำเภอทั้งสามอำเภอ, นายกองค์การบริหารตำบลบางสะแก, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่, นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ, ภาคีพัฒนา, ภาคเอกชน, ประชาชน และนักท่องเที่ยว รวมจำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมพิธีเปิดฯ และจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) บ้านบางสะแก หมู่ที่ 6 ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการสร้างคุณค่าและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโดยใช้ทรัพยากรในชุมชน (ภูมิปัญญา ความรู้ ความสามารถ ทักษะและอื่นๆ) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำเสนอกิจกรรมในท้องถิ่นที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงมือปฏิบัติได้เอง วัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนการจัดทำโปรแกรมถ่ายทอดองค์ความรู้และรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน และเพื่อรองรับการบริการนักท่องเที่ยว ตลอดจนประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการชุมชน และชุมชนท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมสาธิตสินค้า ชวนดู ชวนทำ จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย แกงกระดองกรุบ ขนมวง ขนมรุม ข้าวต้มมัด น้ำส้มแก้ว มะพร้าวแก้ว น้ำผึ้งดอกลิ้นจี่ ดินปลูกลำประโดง ส้มโอขาวใหญ่บางสะแก กระถาง DIY และมีกิจกรรมการท่องเที่ยว ดังนี้ 1. ไฮไลต์เปิดงาน โดยการดึงตะขาบไม้ไผ่ (ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการใช้ไล่กระรอกในสวนผลไม้) 2. กิจกรรม Work shop การทำอาหารและขนม 3. พายเรือท่องเที่ยวชุมชน ในทริป “สายน้ำเล่าเรื่อง ตอน “อรุณสวัสดิ์บางสะแก” การทำบุญใส่บาตร 4. กิจกรรมการออกร้านแสดงและจำหน่ายของภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กศน.บางคนที, กลุ่ม yec (Young Enterpreneur Chamber of Commerce) โครงการการรวมกลุ่มของนักธุรกิจใหม่สมุทรสงคราม, ทีมเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer), โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์, เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ จังหวัดสมุทรสงคราม, ผลิตภัณฑ์ในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ เช่น สวนเห็ดรัตนา, ทุเรียนสามน้ำ, ขนมบ้านปอ สินค้า OTOP ตำบลบางสะแก, ร้านค้าเยาวชน ทูบี นัมเบอร์วัน ตำบลบางสะแก เป็นต้น ในการนี้ นางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทอง พัฒนาการอำเภอบางคนที พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ลงพื้นที่อำนวยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #ย่างเข้าสู่ปีที่ 60 #TOBENUMBERONE อำเภอบางคนที #การเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติD-HOPE #ชมรมTOBENUMBERONEตำบลบางสะแก ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพอ.บางคนที 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์สังคม สร้างคน สร้างชาติ CDD CHANGE FOR GOOD