อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

👱🏻‍♀️❤️สตรีอาสาร่วมใจ ปลูกพืชผักสมุนไพร ต้านภัยโควิด-19 🌶🥬

วันที่ 14 , 16 กันยายน 2564 คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ดำเนินโครงการ “สตรีรวมใจ ปลูกพืชผักสมุนไพร ต้านภัยโควิด” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (งบอุดหนุน) จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะสตรีทุกอำเภอในจังหวัดสมุทรสงครามได้ปลูกพืชผักและสมุนไพรเพื่อขยายผลเป็นคลังอาหารและคลังยาสมุนไพรของชุมชน กำหนดดำเนินการจำนวน 6 แห่ง โดยในส่วนของพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามดำเนินการ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1. ณ บ้านบางตะบูน หมู่ที่ 4 ตำบลลาดใหญ่ 2. ณ บ้านเกื้อกูล หมู่บ้านบางแสมน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายหาด ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด #ปลูกพืชปลูกผัก #ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmit #WorldSoilDayCDD 🌿ภาพ : สพจ.สมุทรสงคราม ข่าว : ทีมงาน สพอ. เมืองสมุทรสงคราม 💥เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 🎯CDD CHANGE FOR GOOD
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

🌾🌾พช.เมืองสมุทรสงคราม ลงพื้นเตรียมความพร้อมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" 🌾🌾

🐓🥬วันที่ 15 กันยายน 2564 นางสาวภัทรวรรณ อรุณรัตน์ พัฒนาการอำเภอเมือง🥬🐓สมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ลงพื้นที่ ร่วมกับนายชวลิต ธรรมวิเศษ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ. สมุทรสงคราม เพื่อติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ในพื้นที่ดำเนินการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 6 แปลง จากการลงพื้นที่ ได้มีการแนะนำตัวผู้รับผิดชอบประสานงานโครงการ ฯ ดังกล่าว และเยี่ยมชมแปลงพื้นที่ รับฟังสภาพปัญหา และความต้องการพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ ที่มีศักยภาพ พร้อมเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนผู้ที่สนใจต่อไป ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด 🌿ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพอ.เมืองสมุทรสงคราม 💥เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 🎯CDD CHANGE FOR GOOD #โคกหนองนา #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน #Khoknongna #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #worldsoildaycddchonburilearningcenter
อำเภอบางคนที

สตรีร่วมใจ ปลูกพืชผักสมุนไพร ต้านภัยโควิด-19

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 คณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบางคนที ร่วมกับ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบางคนที จัดทำโครงการ สตรีร่วมใจ ปลูกพืชผักสมุนไพร ต้านภัยโควิด-19 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ (งบอุดหนุน) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะสตรีอำเภอบางคนที ได้ปลูกพืชผักและสมุนไพรเพื่อขยายผลเป็นคลังอาหารและคลังยาสมุนไพรของชุมชน โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระปลัดอนุชา สิทธิวโร อนุเคราะห์พื้นที่ปลูกพืชผักสมุนไพร ต้านโควิด -19 ในบริเวณแปลงผักของวัดบางคนทีใน ในการนี้นางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทอง พัฒนาการอำเภอบางคนที ได้นำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุม นักพัฒนารัฐบาลดิจิตัล (นพร.) เข้าร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี, ร่วมเตรียมแปลงปลูกพืชผักสมุนไพร, กิจกรรมมอบต้นกล้า และเมล็ดพันธุ์ผักร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางคนที ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด #ปลูกพืชปลูกผัก #ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmit #WorldSoilDayCDD ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพอ. บางคนที เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน CDD CHANGE FOR GOOD ติดตามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : https://www.facebook.com/CDD.Bangkhonthi75120
อำเภอบางคนที

นายอำเภอบางคนที นำส่วนราชการอำเภอ ทำบุญตักบาตร ในวันธรรมสวนะ สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 ตรงกับ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ เวลา 07.30 น. นายวุฒิชัย ยามโคกสูง นายอำเภอบางคนที นำหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชน ร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม ซึ่งเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามและมีเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของชนชาวไทย อีกทั้งเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา สร้างความปรองดอง เกิดเป็นพลังแห่งความสามัคคี ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสงบสุข ในการนี้ นางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทอง พัฒนาการอำเภอบางคนที พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดเกตการาม ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #worldsoildaycddchonburilearningcenter #สมุทรสงครามเมืองแห่งความสุข #เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน #CDDCHANGEFORGOOD ภาพ|ข่าว : ปกครองอำเภอบางคนที /ทีม PR สพอ.บางคนที ติดตามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : https://www.facebook.com/CDD.Bangkhonthi75120
อำเภอบางคนที

พช. บางคนทีรับมอบเมล็ดพันธ์ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันโควิด -19

วันที่ 14 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนทีโดยนางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทอง พัฒนาการอำเภอบางคนที และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รับมอบเมล็ดพันธ์พืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพร จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี เพื่อส่งต่อแก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบบรมโครงการสร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันโควิด -19 มีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตำบลบางคนทีที่เข้าร่วมฝึกอบบรม ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที จะส่งมอบเมล็ดพันธ์ดังกล่าวที่ได้รับแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อต่อยอด เสริงสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ตามสโลแกน "ตู้ยาข้างบ้าน ตู้อาหารข้างครัว" และการแบ่งปันให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคงต่อไป #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #worldsoildaycdd ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพอ. บางคนที เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน CDD CHANGE FOR GOOD ติดตามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : https://www.facebook.com/CDD.Bangkhonthi75120
อำเภอบางคนที

พัฒนาชุมชนบางคนทีรับมอบสิ่งของพระราชทาน (หน้ากากอนามัย) เพื่อส่งต่อแก่ประชาชนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลน

วันที่ 10 กันยายน 2564 ณ สำนักงานพัฒนาชุมจังหวัดสมุทรสงคราม นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงครามส่งมอบสิ่งของพระราชทาน(หน้ากากอนามัย) ที่ได้รับมอบจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมถ์จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อนำไปส่งมอบให้แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนตามความเหมาะสม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม กำหนดจะส่งมอบให้กับครัวเรือนยากจนตามข้อมูล TPMAP ครัวเรือนละ 2 กล่อง โดยมอบแก่ประชาชนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนตามความเหมาะของจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้ง 3 อำเภอ ในการนี้ นางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทอง พัฒนาการอำเภอบางคนที และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รับมอบสิ่งของพระราชทาน (หน้ากากอนามัย) เพื่อนำแจกจ่ายในพื้นที่อำเภอบางคนที ตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ ครอบครัวยากจนตามข้อมูล TPMAP (ครัวเรือนละ 2 กล่อง) จำนวน 35 ครัวเรือน รวมเป็น 70 กล่อง ประชาชนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลน (ที่ไม่ใช่กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง และคนพิการ) จำนวน 290 กล่อง โดยมีจำนวนรวม ทั้งสิ้น 360 กล่อง เเละจะนำไปมอบแก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอบางคนทีเพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ต่อไป #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #worldsoildaycdd ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพอ. บางคนที เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน CDD CHANGE FOR GOOD ติดตามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : https://www.facebook.com/CDD.Bangkhonthi75120
อำเภอบางคนที

ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

วันที่ 9 ก.ย. 64 เวลา 09.00 น. นางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทอง พัฒนาการอำเภอบางคนที ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2564 เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที วัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โคก หนอง นา จังหวัดสมุทรสาคร สร้างความมั่นคงทางอาหาร จังหวัดสมุทรสงคราม ผ้าไทย ใส่ให้สนุก จังหวัดเพชรบุรี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #สมุทรสงครามเมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน CDD CHANGE FOR GOOD ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพอ.บางคนที ติดตามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : https://www.facebook.com/CDD.Bangkhonthi75120
อำเภอบางคนที

“ ตู้ยาข้างบ้าน ตู้อาหารข้างครัว” และการแบ่งปัน

พัฒนาชุมชนอำเภอบางคนทีและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน ความสำเร็จ ความก้าวกิจกรรม เสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง (เมืองน้อง) ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร “ ตู้ยาข้างบ้าน ตู้อาหารข้างครัว” และการแบ่งปัน วันที่ 9 กันยายน 2564 นางสุพิชฌาย์ ขาวทอง พัฒนาการอำเภอบางคนที มอบหมายนายกิตติ บำรุงศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับทีมงานจากกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน ความสำเร็จ และความก้าวหน้า ผู้นำการเปลี่ยนแปลง(เมืองน้อง)โดยมีนางชญานุช วิมลประดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ให้ข้อมูล และนำเยี่ยมชมแปลงผัก ณ บริเวณแปลงชุมชน วัดบางคณฑีใน หมู่ 8 ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ สู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต และเสริมความรู้ทักษะอาชีพเพิ่มเติม ให้กับผู้นำชุมชน เพื่อการพึ่งพาตนเอง การขยายผลสู่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน หรือนำไปใช้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผล บ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร"เพื่อขยายผลขีดความสามารถของผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากบ้านพี่เมืองน้องผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหารรองรับสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 covid-19 เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และเครือข่ายพื้นที่ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารรวมทั้งเป็นการสร้างการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติการสร้างความมั่นคงทางอาหารในลักษณะ "ตู้ยาข้างบ้าน ตู้อาหารข้างครัว" และการแบ่งปัน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #กรมการพัฒนาชุมชน #ผู้นำการเปลี่ยนแปลง #ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช. ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพอ. บางคนที เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน CDD CHANGE FOR GOOD ติดตามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : https://www.facebook.com/CDD.Bangkhonthi75120
อำเภอบางคนที

พช. บางคนที ร่วมกับ อบต.บางคนที เดินหน้ากิจกรรม รวมพลังชุมชน เฉลิมพระเกียรติ ต้านภัยโควิด-19 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "น้ำสมุนไพรต้านโควิด-19 เฉลิมพระเกียรติ"

วันที่ 9 กันยายน 2564 นางสาวเรณู เล็กนิมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที (ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางคนที) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก/เจ้าหน้าที่ อบต. กลุ่มสตรีและประชาชนผู้มีจิตอาสา ร่วมกันจัดทำน้ำสมุนไพรต้านภัยโควิด -19 ในกิจกรรม " จิตอาสาพัฒนาชุมชนเฉลิมพระเกียรติต้านภัยโควิด -19 " เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม 2564 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แม้จะล่วงเลยเดือนสิงหาคม แต่การดำเนินกิจกรรมยังคงมีอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงพลังความร่วมมือในการรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19 ) และสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีอย่างยั่งยืน ในการนี้ นางสาวสุพิชฌาชย์ ขาวทอง พัฒนาการอำเภอบางคนที มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นายกิตติ บำรุงศรี พร้อมด้วย นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) เข้าร่วมกิจกรรมจัดทำน้ำสมุนไพรต้านภัยโควิด -19 เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่ด้วย ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #worldsoildaycdd ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพอ. บางคนที เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน CDD CHANGE FOR GOOD ติดตามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : https://www.facebook.com/CDD.Bangkhonthi75120