พช.สมุทรสงคราม ร่วมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปี 2565 ชั้นที่ 2 (ตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน) ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

19 กรกฎาคม 2565 /

13:37 น.

พช.สมุทรสงคราม ร่วมการประชุมพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดสมุทรสงคราม

18 กรกฎาคม 2565 /

13:00 น.