ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สมุทรสงครามเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting