วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

วิสัยทัศน์ (ฺVision)

ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้การพึ่งตนเอง
2. พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้พึ่งตนเองได้
3. สร้างระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง และบุคลากรมีอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชนและเชี่ยวชาญการทำงานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

1.ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการชุมชนโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
2.พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
3.ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.ส่งเสริมการจัดการความรู้ของหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
5.เพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรในการปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์ (Goals)

1. สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเอง
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว
3. เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
4. เสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูง
(Visited 1 times, 1 visits today)