วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

วิสัยทัศน์ (ฺVision)

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

๑.พัฒนาทักษะผู้นำชุมชน และส่งเสริมระบบการบริหารจัดการชุมชน
๒.พัฒนาระบบการจัดการความรู้ และส่งเสริม/สนับสนุนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
๓.ส่งเสริมการบริหารจัดการะบบสารสนเทศชุมชน
๔.พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทำงานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

๑.ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการชุมชนโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
๒.พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
๓.ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔.ส่งเสริมการจัดการความรู้ของหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
๕.เพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรในการปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์ (Goals)

๑.ชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชนอย่างมีคุณภาพ
๒.เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
๓.ประชาชนพึ่งตนเองได้
(Visited 1 times, 1 visits today)