วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

วิสัยทัศน์ (ฺVision)

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission)

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีความสามารถในการบริหารจัดการและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 2. ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่ประชาชนและชุมชน 3. สร้างความร่วมมือและส่งเสริมบทบาทเครือข่ายการพัฒนาชุมชน เพื่อยกระดับงานพัฒนาชุมชนให้ได้รับการยอมรับทั้งภายในและภายนอก 4. พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล บุคลากรมีอุดมการณ์และมีความชำนาญในงานพัฒนาชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

เรื่องที่ 1 ชุมชนมีศักยภาพในการ บริหารจัดการและ พัฒนาตนเองสู่ ความเข้มแข็ง - เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน - ยกระดับขีดความสามารถชุมชนมุ่งสู่อนาคตด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เรื่องที่ 2 การส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง - สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG - ส่งเสริมการบริหารจัดการทุนชุมชนหนุนเสรมิ เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง - แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้าด้วยปฏิบัติการเชิงรุกแบบมุ่งเป้า เรื่องที่ 3 การสร้างความร่วมมือและส่งเสรมิ บทบาทเครือข่ายการพัฒนาชุมชนทั้งในและภายนอก - สร้างเครือข่ายการพัฒนาชุมชนด้วยประชาชนที่มีสมรรถนะสูง - ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชนภายใต้กรอบความร่วมมือภายในและภายนอก เรื่องที่ 4 การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาลบุคลากรมีอุดมการณ์ และเชี่ยวชาญในงานพัฒนาชุมชน - พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมืออาชีพ - ยกระดับองค์กรให้มีสมรรถนะสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ (Goals)

1. ชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาตนเองสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 2. เศรษฐกิจฐานรากมีความมั่นคง คนในชุมชนมีงาน มีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 3. เครือข่ายการพัฒนาชุมชนสามารถขับเคลื่อนชุมชนสู่ความเข้มแข็ง และเกิดการเชื่อมโยงความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก 4. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล สมรรถนะสูง ทันสมัย บุคลากรมีอุดมการณ์ และมีความชำนาญในงานพัฒนาชุมชน
(Visited 1 times, 1 visits today)