โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นางชยาณี มัจฉาเดช
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม
084-874-0599

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวสุรีวรรณ คณนา
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
081-822-9509

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุภาภรณ์ วงษ์วิจารณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุกัญญา วงศ์นิติกร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายวีระพงษ์ อ่างทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
081-859-8167

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางอมรรัตน์ วงศ์จินดาบล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายชวลิต ธรรมวิเศษ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสมเกียรติ นาคสีทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวสุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
081-822-9512

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางจิรานุช เพชรคง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวันวิสา ทองหาญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอัจฉรีย์ มานะกิจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

นางสาวพุทธธิดา นามวิจิตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารการพัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางพนิดา เกตุแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
081-822-9504

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวอัญชุลี ขวัญอ่อน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวพัชรี เพชรสองเมือง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางลาภินธร รัตนไพโรจน์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวอรอนงค์ บุญเป๋า

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวขวัญภิรมย์ เสือเล็ก

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักจัดการงานทั่วไป

นางทองศรี ศรเดช

นักจัดการงานทั่วไป

นิติกร

นางสาวบุษกร โชติประวิทย์

นิติกร

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวกมลธนนันท์ นาคเกตุ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

พนักงานทำความสะอาด

นางเบญจวรรณ สมอแก้ว

พนักงานทำความสะอาด

พนักงานขับรถ

นายนราพร บุญสอาด

พนักงานขับรถ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสงคราม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที

(Visited 4 times, 1 visits today)