โครงสร้าง/บุคลากร

Share

ผู้บริหาร

นางชยาณี มัจฉาเดช
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม
084-874-0599

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวสุรีวรรณ คณนา
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
081-822-9509

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุภาภรณ์ วงษ์วิจารณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุกัญญา วงศ์นิติกร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายวีระพงษ์ อ่างทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
081-859-8167

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางอมรรัตน์ วงศ์จินดาบล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางจิรานุช เพชรคง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุทธดา ศรีธรธีระ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นิติกร

นางสาวบุษกร โชติประวิทย์

นิติกร

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวขวัญภิรมย์ เสือเล็ก

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวทองศรี ศรเดช

นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวณัฐนียา เธียรธำรง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
081-822-9512

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวันวิสา ทองหาญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอัจฉรีย์ มานะกิจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารการพัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางพนิดา เกตุแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
081-822-9504

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวพัชรี เพชรสองเมือง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางลาภินธร รัตนไพโรจน์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวอรอนงค์ บุญเป๋า

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวขนิษฐา ติ่งตั้งวงศ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวสุภาภรณ์ นาคเกตุ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

พนักงานทำความสะอาด

นางเบญจวรรณ สมอแก้ว

พนักงานทำความสะอาด

พนักงานขับรถ

นายนราพร บุญสอาด

พนักงานขับรถ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสงคราม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายจตุรนต์ วงศ์ชุติพงษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวเสาวพรรณ จันทน์โรจน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายสมเกียรติ นาคสีทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวอัญชุลี ขวัญอ่อน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

อาสาพัฒนา

นางสาววรรณา สังข์ทอง

อาสาพัฒนา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ว่าที่ร้อยตรีอริย์ธัช ไชยบุศราสิทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวธัญพร พุ่มทับทิม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวพุทธธิดา นามวิจิตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายจักรกฤษณ์ กูลแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวสุทธิพร พลชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายชวรัตน์ บรรดาศักดิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสุวิทย์ สุขาทิพย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายกิตติ บำรุงศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสรัลดา พันธ์โภคา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวณัฐปภัสร์ ต่ายเล็กวรกิจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(Visited 4 times, 1 visits today)