โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม

นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ

พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม

นางสาวสุรีวรรณ คณนา

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวณัฐนียา เธียรธำรง

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายวีระพงษ์ อ่างทอง

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

(Visited 4 times, 1 visits today)