โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นางสาวนิภา ทองก้อน
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม

นางสาวสุรีวรรณ คณนา

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวณัฐนียา เธียรธำรง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายวีระพงษ์ อ่างทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นายวีระพงษ์ อ่างทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

(Visited 4 times, 1 visits today)