โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นางชยาณี มัจฉาเดช
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม
084-874-0599

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวสุรีวรรณ คณนา
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
081-822-9509

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุภาภรณ์ วงษ์วิจารณ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุกัญญา วงศ์นิติกร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
081-859-8167

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางอมรรัตน์ วงศ์จินดาบล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายชวลิต ธรรมวิเศษ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายจตุรนต์ วงศ์ชุติพงศ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวสุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
081-822-9512

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนิลุบล ผ่องศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสมเกียรติ นาคศรีทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารการพัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางสุจิตราภรณ์ เทนอิสสระ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
081-822-9504

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวอัญชุลี ขวัญอ่อน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวพัชรี เพชรสองเมือง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวอรอนงค์ บุญเป๋า
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าพนักงานการธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวธนพร ยิ้มศรีไส
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวขวัญภิรมย์ เสือเล็ก
นักวิชาการเงินและบัญชี

นักจัดการงานทั่วไป

นางทองศรี ศรเดช
นักจัดการงานทั่วไป

นิติกร

นางสาววราภรณ์ ละอองเดช
นิติกร

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวกมลธนนันท์ นาคเกตุ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

พนักงานขับรถ

นายนราพร บุญสอาด
พนักงานขับรถ

(Visited 4 times, 1 visits today)