🐟พช.สมุทรสงคราม🐟 เดินหน้าขับเคลื่อนขจัดความยากจนฯ คนแม่กลอง ระยะที่ 2

🐟พช.สมุทรสงคราม🐟 เดินหน้าขับเคลื่อนขจัดความยากจนฯ คนแม่กลอง ระยะที่ 2
🎊วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.จ.) ครั้งที่ 1/2566 โดยมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
❤สรุปผลการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2565
❤รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน “คู่หู คู่คิด มิตรแก้จน” ในรอบปี รายครัวเรือน
❤สรุปรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน “คู่หู คู่คิด มิตรแก้จน” ระดับตำบล
❤แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนฯ ปี 2565 ระยะที่ 2
❤พิจารณาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสมุทรสงคราม
❤พิจารณาแผนการส่งเสริมการบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสมุทรสงครามจากหน่วยงาน
❤การจัดทำแผนการขับเคลื่อนขจัดความยากจนฯ ของหน่วยงาน ตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เน้นย้ำ 3 เรื่อง ดังนี้
🎉ให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการตรวจสอบนักเรียนที่มีปัญหาเรื่อง ขาดแคลนอาหารเช้า และมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม จัดทำโครงการสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
🎉โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับคร.ที่มีสภาพบ้านเรือนไม่คงทนถาวร มอบหมายให้นายอำเภอดำเนินการตรวจสอบ
🎉การสร้างความมั่นคงทางอาหาร ขอให้ขยายผลสู่ครัวเรือนให้ครอบคลุมโดยมอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการสนับสนุน
🎥ภาพ/ข่าว : ทีมงานสพจ.สมุทรสงคราม
#130 ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
💵เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน…
🌈🎇CDD CHANGE FOR GOOD
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#แม่บ้านมหาดไทย
#พช.สมุทรสงคราม : งานครบ ระบบชัด ซื่อสัตย์ สุจริต จิตอาสา รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ

(Visited 1 times, 1 visits today)