🐟พช.สมุทรสงคราม🐟 ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 1/2566

🐟พช.สมุทรสงคราม🐟 ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 1/2566
🎊 วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วยนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) โดยมีสาระสำคัญในการประชุมดังนี้
🎉ความก้าวหน้าผลการขับเคลื่อนการขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผลิตภัณฑ์น้ำตาลมะพร้าว เกลือสมุทร ปลาทู กะปิเคยตาดำ (สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม)
🎉รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดสมุทรสงคราม ด้านเกษตร ด้านการแปรรูป ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน และด้านการตลาดออนไลน์ E-commerce และการประชาสัมพันธ์ (หัวหน้าคณะทำงาน/ผู้แทน)
🎉สรุปผลการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
🎉การรายงานผลการดำเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสงคราม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ประจำปี 2565
🎉แผนการขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2566
🎉แผนการขับเคลื่อนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสงคราม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ประจำปี 2566
✨️ในการนี้ นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะเลขานุการ เข้าร่วมการประชุมพร้อมด้วยนางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
🎥ภาพ/ข่าว : ทีมงานสพจ.สมุทรสงคราม
#130 ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
💵เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน…
🌈🎇CDD CHANGE FOR GOOD
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#แม่บ้านมหาดไทย
#พช.สมุทรสงคราม : งานครบ ระบบชัด ซื่อสัตย์ สุจริต จิตอาสา รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ

(Visited 1 times, 1 visits today)