🐟พช.สมุทรสงคราม🐟ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2566 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ อำเภอบางคนที

🐟พช.สมุทรสงคราม🐟ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2566 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ อำเภอบางคนที
🎊 วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.00น. ณ ที่ว่าการอำเภอบางคนที สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยนางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นางสาวสุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมสนับสนุนการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2566 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ แก่อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในห้วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เพื่อให้ผลการจัดเก็บมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
🎥ภาพ/ข่าว : ทีมงานสพจ.สมุทรสงคราม
#130 ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
💵เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน…
🌈🎇CDD CHANGE FOR GOOD
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#แม่บ้านมหาดไทย
#พช.สมุทรสงคราม : งานครบ ระบบชัด ซื่อสัตย์ สุจริต จิตอาสา รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ

(Visited 1 times, 1 visits today)