🐟พช.สมุทรสงคราม🐟 จวนนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน

🐟พช.สมุทรสงคราม🐟 จวนนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน

🎄วันที่ 17 มกราคม 2566 สืบเนื่องจากการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การสร้างความมั่นคงทางอาหาร โมเดล 30 ตารางวา ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นสถานที่เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ บัดนี้ผลผลิตได้เจริญงอกงามดี ถึงเวลาที่ต้องแบ่งปันแล้ว
❤นางมณีรัตน์ พรหมเขียว ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เก็บผลผลิตผักปลอดสารพิษ แบ่งปันส่งมอบความห่วงใยให้ครัวเรือนเป้าหมาย TP Map ตำบลลาดใหญ่ เพื่อใช้ประกอบอาหารในครัวเรือน
✨️ในการนี้ นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้แทนหน่วยงาน นำผลิตที่ได้จากการทำกิจกรรมส่งมอบความห่วงใยครัวเรือนเป้าหมาย TP Map พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ปกครองท้องที่ และเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ และโคก หนอง นา จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมเยี่ยมเยียนสร้างขวัญกำลังใจแบบ “เพื่อนคู่คิด มิตรแก้จน” มอบข้าวสารและสอนวิธีการดูแลเห็ดนางฟ้าภูฏาน จำนวนกว่า 60 ก้อน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ให้เป็นครัวเรือนที่สามารถดูแลตนเองได้อย่างยั่งยืน

🦁พระราชสีห์ปีนี้ราษีผ่องใส พวกเราชาวมหาดไทย ก็ทุ่มเทใจกันทั้งชีวี 🦁

🎥 /📜กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ. สมุทรสงคราม
#130 ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
💵เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน…
🌈🎇CDD CHANGE FOR GOOD
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#แม่บ้านมหาดไทย
#พช.สมุทรสงคราม : งานครบ ระบบชัด ซื่อสัตย์ สุจริต จิตอาสา รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ

(Visited 1 times, 1 visits today)