🐟พช.สมุทรสงคราม🐟 สรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงครามและขยายผลสู่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ Google Meet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

💫วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงครามและขยายผลสู่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ Google Meet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนางสาวสุรีวรรณ คณนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงานฯ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในสังกัด ส่วนราชการภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถขับเคลื่อนงานนโยบายการพัฒนาชุมชน และปรับใช้ในงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สร้างแรงจูงใจ ทัศนคติที่ดี ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชน ด้วยค่านิยมองค์การ และการทำงานในพื้นที่อย่างมีความสุข และส่งเสริม สนับสนุน เครื่องมือในการดำเนินงานในพื้นที่ ให้ทำงานได้ง่ายขึ้น และมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด โดยได้รับเกียรติจากท่านคลังจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นวิทยากรโครงการดังกล่าว ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน นักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และปราชญ์ชุมชน โดยสาระสำคัญในวันนี้ ประกอบด้วย
💡 สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายบริหาร และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดย คลังจังหวัดสมุทรสงคราม และทีมงาน
💡กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วิทยากร โดยผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานฯ และพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สพจ.สมุทรสงคราม)
❤️ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นจำนวน 4 ครั้ง ในวันที่ 14, 18, 21 และ 30 พฤศจิกายน 2565 ทางระบบ online ผ่านระบบ google meet (ประกอบด้วยส่วนราชการหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง จำนวน 25 หน่วยงาน นักพัฒนาชุมชนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครอบคลุมทั้ง 3 อำเภอ)และผ่านระบบ onsite (ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 20 คน แยกเป็น พัฒนากร 15 คน และ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด 5 คน) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
📹📝ภาพ/ข่าว : ทีมงานสพจ.สมุทรสงคราม
💵เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน…
🌈🎇CDD CHANGE FOR GOOD
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)