พช.สมุทรสงคราม จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ จังหวัดสมุทรสงคราม

               💫วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3/2565 เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการขับเคลื่อนการเลี้ยงชันโรงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม, การรายงานผลการดำเนินการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม, การพิจารณาแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 5 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม และรายงานผลการดำเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสงคราม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
             ในการนี้นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะเลขานุการฯ พร้อมด้วยนายวีระพงษ์ อ่างทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการผู้รับผิดชอบงานฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
💡ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
📹📝ภาพ/ข่าว : ทีมงานสพจ.สมุทรสงคราม
💵เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน…
🌈🎇CDD CHANGE FOR GOOD
(Visited 1 times, 1 visits today)