พช.สมุทรสงคราม ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานจังหวัดสมุทรสงคราม ของดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และคณะ

💫วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 08.00น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวนางจันทิพย์ คงนันที หมู่ที่ 6 ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นครอบครัวที่ตกเกณฑ์ ThaiQM โดยจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการสร้างบ้านและสร้างห้องน้ำโดยใช้อุปกรณ์จากโรงพยาบาลสนามและผู้สนับสนุน
🌊โดยหลังจากลงพื้นที่ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้เดินทางมาเป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัดสมุทรสงคราม นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และคณะ เพื่อติดตามการดำเนินงานของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา,นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นางณัฐสุดา วงษ์สุวรรณ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าสำนักงานจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
💡การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ TPMAP และThaiQM
💡การขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะต้นทางในครัวเรือน “ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน”
และเป็นประธานปักธง กิจกรรม “แม่กลองรวมพลัง ฝังถังขยะเปียกครบ 100% ทุกครัวเรือน” พร้อมมอบนโยบายในการขับเคลื่อนฯ แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
❤ทั้งนี้ นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน นำโดยนางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานฯ ดังกล่าวด้วย
📹📝ภาพ/ข่าว : ทีมงานสพจ.สมุทรสงคราม
💵เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน…
🌈🎇CDD CHANGE FOR GOOD
(Visited 1 times, 1 visits today)