พช. สมุทรสงคราม จัดพิธีมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พช. สมุทรสงคราม🐟 จัดพิธีมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
💫วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น.นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3 พร้อมด้วยนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา และนายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ จำนวน 67 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 67,000 บาท ต่อเนื่องจากพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมสมุทรสามัคคี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
❤กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี เป็นกองทุนสำหรับให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนและพัฒนาเด็กยากจน/ด้อยโอกาสในชนบท ให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
💡ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
🎥ภาพ/ข่าว : ทีมงานสพจ.สมุทรสงคราม
❤️เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน…
#CDD CHANGE FOR GOOD
(Visited 1 times, 1 visits today)