พช.สมุทรสงคราม🐟 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2565 และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับผู้นำที่เข้ารับการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565
💫วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2565จำนวน 6 หน่วยนับ ดังนี้
❤ประเภทผู้นำชุมชน จำนวน 2 หน่วยนับ ได้แก่
1. นายปรีชา น้ำเงิน ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
2. นางดุษฎี วรรณศิลป์ ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที
❤ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชน จำนวน 1 หน่วยนับ ได้แก่
1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสวนเบเกอรี่ หมู่ที่ 5 ตำบลยายแพง อำเภอบางคนที
❤ประเภทชุมชน จำนวน 3 หน่วยนับ ได้แก่
1. บ้านคลองประชาชมชื่น หมู่ที่ 12 ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
2. บ้านสวนทุ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
3. บ้านยายแพง หมู่ที่ 4 ตำบลยายแพง อำเภอบางคนที
และการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับผู้นำที่เข้ารับการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ดังนี้
❤หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
1. รางวัลชนะเลิศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ บ้านคลองประชาชมชื่น หมู่ที่ 12 ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ บ้านสวนทุ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ บ้านยายแพง หมู่ที่ 4 ตำบลยายแพง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
❤ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.ชาย/หญิง) ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
💡รางวัลชนะเลิศผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำอช.) ดีเด่นระดับจังหวัด
1. นายปรีชา น้ำเงิน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำอช.) ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
2. นางช้องมาศ เดชะบุญ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำอช.) ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
💡รางวัลรองชนะเลิศ อำดับ 1 ได้แก่ นางสาวพเยาว์ หาดสมบัติ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
❤กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสวนเบเกอรี่ หมู่ที่ 5 ตำบลยายแพง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
❤ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเลิศระดับจังหวัด จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
🛖โดยมีนางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้กล่าวรายงาน ก่อนเข้าวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
🎥ภาพ/ข่าว : ทีมงานสพจ.สมุทรสงคราม
❤️เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน…
#CDD CHANGE FOR GOOD
(Visited 1 times, 1 visits today)