พช.สมุทรสงคราม ประกวดองค์ความรู้ดีเด่นประเภทสำนักงานแห่งการเรียนรู้ (KM Challenge 2022) ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

พช.สมุทรสงคราม🐟 ประกวดองค์ความรู้ดีเด่นประเภทสำนักงานแห่งการเรียนรู้ (KM Challenge 2022) ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565
💫วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นางวาสนา ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี นางขวัญตา พ่วงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี และจ.ต.ราชันย์ บุญนิธิรัตนพงษ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการคัดเลือกการประกวดองค์ความรู้ดีเด่นประเภทสำนักงานแห่งการเรียนรู้ (KM Challenge 2022) ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา
❤️ในการนี้นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ข้าราชการในสังกัด ร่วมให้กำลังใจและให้ข้อมูลเพิ่มเติม
💡ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
🎥ภาพ/ข่าว : ทีมงานสพจ.สมุทรสงคราม
❤️เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน…
#CDD CHANGE FOR GOOD
(Visited 1 times, 1 visits today)