พช.สมุทรสงคราม รับมอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนตกเกณฑ์ในระบบ TPMAP จังหวัดสมุทรสงคราม

พช.สมุทรสงคราม🐟 รับมอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนตกเกณฑ์ในระบบ TPMAP จังหวัดสมุทรสงคราม
💫วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะผู้แทนเหล่ากาชาดจังหวัด และแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยนางณัชชา วิกยพันธ์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ที่ทำการปกครองจังหวัด ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม นางสาวสุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนตกเกณฑ์ในระบบ TPMAP จังหวัดสมุทรสงคราม มิติความเป็นอยู่ ในพื้นที่ตำบลคลองโคน ตำบลลาดใหญ่ ตำบลบางแก้ว และตำบลนางตะเคียน เพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจครัวเรือนตกเกณฑ์ในระบบ TPMAP จังหวัดสมุทรสงครามที่ได้รับความช่วยเหลือ ตัวชี้วัดด้านความเป็นอยู่ ตัวชี้วัดที่ 8 ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร โดยมีนางสาวภัทรวรรณ อรุณรัตน์ พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับครัวเรือนเป้าหมาย
💡ทั้งนี้การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
📹📝ภาพ/ข่าว : ทีมงานสพจ.สมุทรสงคราม
💵เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน…
🌈🎇CDD CHANGE FOR GOOD
(Visited 1 times, 1 visits today)