พช.สมุทรสงคราม จัดทำบันทึกข้อตกลง “1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต”

พช.สมุทรสงคราม🐟 จัดทำบันทึกข้อตกลง “1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต”
🗓วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม จัดทำบันทึกข้อตกลง “1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” เพื่อเป็นบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างพัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม และพัฒนากร ที่จะขับเคลื่อนการส่งเสริมและจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อย่างน้อยคนละ 1 กลุ่ม ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ภายในเดือนกันยายน 2565
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ประกาศวาระชุมชน “การส่งเสริมการออมภาคประชาชน” เพื่อส่งเสริม การออมของประชาชน เป็นการสร้างหลักประกันและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สมาชิกในครัวเรือน โดยมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน และภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชน แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ด้วยการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ภายใต้เป้าหมาย “1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้าง ขีดความสามารถของชุมชนด้านการส่งเสริมการออมเงินของครัวเรือนในชุมชน ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการติดตาม ส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีอยู่เดิม ในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ โดยการรณรงค์การประหยัด และการออมของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง
ในการนี้ นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบเล่มสมุดสัจจะสะสม ให้กับพัฒนากร คนละ 30 เล่ม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดำเนินการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ต่อไป
📹📝ภาพ/ข่าว : ทีมงานสพจ.สมุทรสงคราม
💵เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน…
🌈🎇CDD CHANGE FOR GOOD
(Visited 1 times, 1 visits today)