พช.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุน ให้คำแนะนำและประเมินผลการดำเนินงานครัวเรือนยากจน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพครัวเรือนยากจน ในระบบ TPMAP

พช.สมุทรสงคราม🐟 ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุน ให้คำแนะนำและประเมินผลการดำเนินงานครัวเรือนยากจน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพครัวเรือนยากจน ในระบบ TPMAP
💫วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นางสาวสุรีวรรณ คณนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นำทีมคณะกรรมการ ติดตาม สนับสนุน ให้คำแนะนำและประเมินผลการดำเนินงาน เป็นรายครัวเรือน ตามโครงการพัฒนา ศักยภาพและส่งเสริมอาชีพครัวเรือนยากจน ในระบบ TPMAP ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุน ให้คำแนะนำและประเมินการดำเนินงานครัวเรือนยากจน ในพื้นที่ตำบลบางนกแขวก ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที และตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จำนวน 6 ครัวเรือน เพื่อติดตามครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครัวเรือนยากจน มีความรู้ ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและชุมชนอย่างมีทิศทาง และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ทำให้ครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
💡ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยยึดหลัก D-M-H-T-T และมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัด และมาตรการที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด
📹📝ภาพ/ข่าว : ทีมงานสพจ.สมุทรสงคราม
💵เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน…
🌈🎇CDD CHANGE FOR GOOD
+
(Visited 1 times, 1 visits today)