พช.สมุทรสงคราม ดำเนินโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี พ.ศ 2565 ระดับจังหวัด (OTOP Product Champion : OPC)

พช.สมุทรสงคราม 🐟🐟 ดำเนินโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี พ.ศ 2565 ระดับจังหวัด (OTOP Product Champion : OPC)
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 ระดับจังหวัด (OTOP Product Champion : OPC) โดยมีนางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน
ทั้งนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา,นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ พบปะพูดคุยและให้กำลังใจ แก่กลุ่ม ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่สมัครเข้าร่วมคัดสรรฯ ณ ห้องประชุมกนกรัตน์รีสอร์ท ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
📝 วัตถุประสงค์โครงการคัดสรรฯ ในปี 2565 มีดังนี้
1. เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ที่จะนำไปสู่การพัฒนา (Product Development) ระดับประเทศ
2. เพื่อจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Profile) ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงาน
3. เพื่อประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน
4.เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ในปี พ.ศ.2565 มีกลุ่ม ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สมัครเข้าร่วมการคัดสรร จำนวน 40 กลุ่ม/ราย 64 ผลิตภัณฑ์ แยกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
🍈 ประเภทอาหาร จำนวน 39 ผลิตภัณฑ์
🥤 ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์
👗 ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย จำนวน 8 ผลิตภัณฑ์
🛍 ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน 8 ผลิตภัณฑ์
🪴 ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 8 ผลิตภัณฑ์
🚫 ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยยึดหลัก D-M-H-T-T และมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัด และมาตรการที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด
🌿📄 ภาพ/ข่าว : สพจ.สมุทรสงคราม
🌠⭐️ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์สังคม สร้างคน สร้างชาติ
🌈☀️ CDD CHANGE FOR GOOD
#OTOP สมุทรสงคราม
(Visited 1 times, 1 visits today)