สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมเอามือสามัคคี ห่มดิน เลี้ยงจุลินทรีย์ คืนชีวิตให้แผ่นดิน ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และวันต้นไม้ของชาติประจำปี พ.ศ. 2565

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 🐟 จัดกิจกรรมเอามือสามัคคี ห่มดิน เลี้ยงจุลินทรีย์ คืนชีวิตให้แผ่นดิน ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และวันต้นไม้ของชาติประจำปี พ.ศ. 2565
🤝 สามัคคีเป็นพลัง ค้ำจุนแผ่นดินไทย
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565
เวลา 9.00 น. ฤกษ์งาม ยามดี เบิกวิถีแห่งความอุดมสมบูรณ์ ในวันพืชมงคล ประจำปี พ.ศ.2565 ด้วยการคืนชีวิตให้ผืนแผ่นดิน และการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อมุ่งมั่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล ตามแนวทางศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
🌟 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และร่วมกิจกรรม ในการดำเนินกิจกรรม ห่มดิน เลี้ยงจุลินทรีย์ คืนชีวิตให้แผ่นดิน และกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชน ภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ แปลงโคกหนองนาโมเดล นายณปีย์ กีรติพงษ์ไพบูลย์ หมู่ที่ 9 ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนทีจังหวัด สมุทรสงคราม
🌟นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กล่าวถึงการดำเนินกิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การห่มดิน เลี้ยงจุลินทรีย์ การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การปรับระบบการกักเก็บน้ำภายในแปลง และขอบคุณเจ้าของสถานที่ที่เอื้อเฟื้อพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
🌟นายณปีย์ กีรติพงษ์ไพบูลย์ เจ้าของแปลง ได้กล่าวขอบคุณคณะที่มาร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพื้นที่แห่งนี้ จะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชน
📑งานครบ ระบบชัด ซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา💙
ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยยึดหลัก D-M-H-T-T และมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัด และมาตรการที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด
🌿📝 ภาพ/ข่าว : สพจ.สมุทรสงคราม
🌠⭐️ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์สังคม สร้างคน สร้างชาติ
🌈☀️CDD CHANGE FOR GOOD
(Visited 1 times, 1 visits today)