พช.สมุทรสงคราม ร่วมนำเสนอผลงานจังหวัด และร่วมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2565

พช.สมุทรสงคราม🐟🐟 ร่วมนำเสนอผลงานจังหวัด และร่วมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2565
วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายแพทย์สันทิต บุญยะส่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด, นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัด และ นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัด ร่วมนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัด ในการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2565 เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี
ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้พบปะพูดคุยและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE ในครั้งนี้ ซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 10 ผลงาน แบ่งตามประเภท ดังนี้
📒อำเภอ
📝อำเภอ TO BE NUMBER ONE อำเภอบางคนที
📝อำเภอ TO BE NUMBER ONE อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
📒จังหวัด
📝จังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสงคราม
📒ชมรม
📝ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนศรัทธาสมุทร
📝 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย
📝ชมรม TO BE NUMBER ONE ตำบลกระดังงา
📝ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จำกัด
📝ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
📝ชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำกลางสมุทรสงคราม (ผ่านระบบ video conference)
📝ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม (ผ่านระบบ video conference)
TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นโครงการเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ ปี 2545 จนถึงปัจจุบันเนื่องจากพระองค์ท่านทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่นับว่าเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ และเป็นกลุ่มที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ ยังถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดยาเสพติด เนื่องจากเป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ แต่ยังขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีพอ รวมทั้งต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ จึงทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, โครงการ TO BE NUMBER ONE
😷ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยยึดหลัก D-M-H-T-T และมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัด และมาตรการที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด
📹📝ภาพ/ข่าว : ทีมงานสพจ.สมุทรสงคราม
💵เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน…
🌈🎇CDD : CHANGE FOR GOOD

(Visited 1 times, 1 visits today)