พช.สมุทรสงคราม ส่งมอบสิ่งของพระราชทาน(หน้ากากอนามัย) เพื่อส่งต่อแก่ครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP

💐พช.สมุทรสงคราม ส่งมอบสิ่งของพระราชทาน(หน้ากากอนามัย) เพื่อส่งต่อแก่ครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP
นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม ส่งมอบสิ่งของพระราชทาน(หน้ากากอนามัย) ที่ได้รับมอบจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมถ์จังหวัดสมุทรสงคราม ให้แก่ทั้ง 3 อำเภอ อำเภอละ 5 ลัง รวม 15 ลัง ลังละ 72 กล่อง เป็นจำนวนทั้งหมด 1,080 กล่อง เพื่อให้แต่ละอำเภอนำไปส่งมอบให้แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนตามความเหมาะสม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม กำหนดจะส่งมอบให้กับครัวเรือนยากจนตามข้อมูล TPMAP ครัวเรือนละ 2 กล่อง เพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ต่อไป
📄🖼️ภาพ/ข่าว : ทีมงานสพจ.สมุทรสงคราม
💰เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
🏡 CDD CHANGE FOR GOOD
(Visited 1 times, 1 visits today)