พช.สมุทรสงคราม ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย

🌈 พช.สมุทรสงคราม 🐟 📌 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย
วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปี 2564” โดยมีนางสาวสุรีวรรณ คณนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการกำหนดทิศทาง วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มและภาคีเครือข่ายประชารัฐ, เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชิงพื้นที่, เพื่อสร้างเครือข่ายการผลิตอาหารปลอดภัย และเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดสู่โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร (4ร) โดยทำงานคู่ขนานกับคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.สมุทรสงคราม) และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสงคราม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแปรรูป และกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน ในพื้นที่ทั้ง 3 อำเภอ จำนวน 10 กลุ่ม ๆละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน โครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้จะดำเนินการในระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
ซึ่งในวันนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากร จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นางสาวพิสุทธินี เกรียนวงษ์ นักโภชนาการชำนาญการ บรรยายเรื่อง “กระบวนการตรวจสอบอาหารปลอดภัย”
2. นางพฤนทารี ทองคำ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ บรรยายเรื่อง “การพัฒนาและยกระดับสินค้าชุมชนสู่มาตรฐาน”
3. นายสัมพันธ์ พงษ์พรรณากูล ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 บรรยายเรื่อง “มุมมองผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยสู่โรงแรม”
ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตามแนวทาง DMHTT ของกระทรวงสาธารณสุข และตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19)อย่างเคร่งครัด
🌿ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพจ.สมุทรสงคราม
💥 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
🎯CDD CHANGE FOR GOOD
(Visited 1 times, 1 visits today)