พช.สมุทรสงครามประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2564

🛖🛖พช.สมุทรสงคราม🐟ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2564
วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
การประชุมในครั้งนี้ สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้
-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 14,263,462.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.05
-สรุปหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คงเหลือ 195 โครงการ เป็นเงิน 5,380,814.40 บาท
-การพิจารณาอนุมัติปรับเปลี่ยนโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3/2564 ประเภทเงินอุดหนุน ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติแล้วให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันภายในวงเงินงบประมาณเดิม จำนวน 6 โครงการ เป็นเงิน 430,778 บาท
-การพิจารณาอนุมัติคืนเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 ให้โอนเงินงบประมาณกองทุนฯ ที่ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
-การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 4) และมาตรการชั่วคราว:พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3
ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตามแนวทาง D-M-H-T-T ของกระทรวงสาธารณสุข และตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19)อย่างเคร่งครัด
📹📝ภาพ/ข่าว : ทีมงานสพจ.สมุทรสงคราม
💵เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน…
🌈🎇CDD CHANGE FOR GOOD
(Visited 1 times, 1 visits today)