พช.สมุทรสงครามประชุมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

🛖🛖พช.สมุทรสงคราม🐟ประชุมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นางสาวสุรีวรรณ คณนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จัดประชุมคณะทำงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ สมุทรสงคราม ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ 1840/2564 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เฉพาะคณะทำงานด้านเกษตร ด้านแปรรูป ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting
ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสงคราม มีกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ปี 2560 – 2564 โดยรวม 55 กลุ่ม แบ่งเป็น
(1) เกษตร 14 กลุ่ม
(2) แปรรูป 18 กลุ่ม
(3) ท่องเที่ยวโดยชุมชน 13 กลุ่ม
ซึ่งผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มยังไม่ค่อยให้ความสำคัญในเรื่องการขออนุญาตได้รับมาตรฐาน อย. เนื่องจากเกรงว่าต้องลงทุนสูง และบางกลุ่มอาจมีผลผลิตทางการเกษตร เช่น ส้มโอที่ยังไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ไม่มีความพร้อมที่จะสามารถจำหน่ายหรือส่งออกได้
และเห็นว่าควรมีมาตรการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนกลุ่มเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป โดยมีแผนดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายได้มีการขับเคลื่อนกลุ่มให้มีการพัฒนาผลผลิต ผลิตภัณฑ์ ให้ได้รับมาตรฐาน เช่น อย./GAP เพื่อยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้
2. ส่งเสริมการจำหน่ายผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ เพื่อให้สอดรับต่อสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือยุค New normal
3. ประสานหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาแปรรูป ส่งเสริมให้กลุ่มได้รับองค์ความรู้ไปพัฒนาแปรูปผลิตภัณฑ์ ให้เกิดมูลค่าเพิ่มตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น พัฒนาแปรรูปผลผลิตส้มโอจากส้มโอที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นส้มโอหยี ส้มโอกวน เป็นต้น
ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) อย่างเคร่งครัด
📹📝ภาพ/ข่าว : ทีมงานสพจ.สมุทรสงคราม
💵เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน…
🌈🎇CDD CHANGE FOR GOOD
(Visited 1 times, 1 visits today)