พช.สมุทรสงครามปฐมนิเทศพนักงานราชการเฉพาะกิจ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

🛖🛖พช.สมุทรสงคราม🐟ปฐมนิเทศพนักงานราชการเฉพาะกิจ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน จำนวน 5 คน
โดยมีผู้บริหารระดับกรมการพัฒนาชุมชนร่วมกันปฐมนิเทศในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน หัวข้อเรื่อง “วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผู้บริหาร โครงสร้างกรมการพัฒนาชุมชน และมอบหมายภารกิจ”
2. นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน หัวข้อเรื่อง “การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
3. นางสาวกาญจนา ทองเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาและส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP ออนไลน์”
4.นางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หัวข้อเรื่อง “การส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”
5.นายพุฒินันท์ ปรีดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ หัวข้อเรื่อง “ระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับพนักงานราชการเฉพาะกิจในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน”
6.นายชวลิต นพรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ หัวข้อเรื่อง “การประเมินผลการปฏิบัติงาน”
ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) อย่างเคร่งครัด
📹📝ภาพ/ข่าว : ทีมงานสพจ.สมุทรสงคราม
💵เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน…
🌈🎇CDD CHANGE FOR GOOD
(Visited 1 times, 1 visits today)