พช.สมุทรสงครามส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

🛖🛖พช.สมุทรสงคราม🐟ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ โดยมีนางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในการประชุม
ในการนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย บุคคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และเครือข่ายผู้นำ กลุ่ม/องค์กรระดับจังหวัด รวมทั้งสิ้น 42 คน
โดยมีหัวข้อในการบรรยาย ดังนี้
1.การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม
2.ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
3.พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
โดย วิทยากรคือ นายธนวัฒน์ มะแม้น เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสมุทรสงคราม
ทั้งนี้ ในการดำเนินการประชุมฯ เป็นการดำเนินการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คำนึงถึงมาตรการ แนวปฏิบัติ ประกาศ และคำสั่งการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)ของจังหวัด
📹📝ภาพ/ข่าว : ทีมงานสพจ.สมุทรสงคราม
💵เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงเจริญ ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน…
🌈🎇CDD CHANGE FOR GOOD
(Visited 1 times, 1 visits today)