🌈 พช.สมุทรสงคราม 🐟 📌จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนระดับจังหวัด ภายใต้คติพจน์ “ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์แบ่งปัน”

🌈 พช.สมุทรสงคราม 🐟 📌จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนระดับจังหวัด ภายใต้คติพจน์ “ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์แบ่งปัน”
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา09.00 น. ณ หอประชุมอำเภอัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม
นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้พบปะพูดคุยกับผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมจัดตั้งศูนย์แบ่งปัน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทั้ง 3 อำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน จังหวัด/อำเภอ รวมทั้งสิ้น 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินงานของผู้นำการเปลี่ยนแปลง
2.สร้างเครือข่ายและขยายผลการดำเนินงานโครงการ
3. จัดตั้งคณะกรรมการศูนย์แบ่งปันระดับจังหวัด เพื่อจัดทำกิจกรรมแบ่งปัน การแปรรูปผลผลิต การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเปราะบาง และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
4. จัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการฯ
ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด
🌿ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพจ.สมุทรสงคราม
💥 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
🎯CDD CHANGE FOR GOOD

(Visited 1 times, 1 visits today)