🌈🌈 พช.สมุทรสงคราม🐟 จัดกิจกรรม Kick off “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี”

🌈🌈 พช.สมุทรสงคราม🐟 จัดกิจกรรม Kick off “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี”

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น. นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้เกียรติเป็นประธาน ในการจัดกิจกรรม Kick off “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” บ้านดอนบุก หมู่ที่ 4 ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นแปลงของ นางสาวกุลเกตุ แพรุ้งสกุล ผู้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มีขนาดพื้นที่ 1 ไร่
ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากพันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ในการนี้ นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ผู้แทนศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัด/อำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จิตอาสา ครัวเรือนต้นแบบ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทุกคนมีความรู้สึกปลื้มปิติยินดีที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Kick off “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” ในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นกิจกรรมในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนรู้จักการเกื้อกูลกัน การแบ่งปัน ที่เป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ายิ่งของปวงชนชาวไทย และเพื่อเป็นการอุทิศถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน อันแน่วแน่ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ทรงมีพระราชปรารถนาให้ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีวิถีการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนสืบไป
นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยสำนึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ทรงปฏิบัติ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริต่าง ๆ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ จากนั้นได้มีการดำเนินกิจกรรม ต่างๆ ดังนี้
1. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี
2. กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกพืชเศรษฐกิจ (ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง)
3. กิจกรรมปลูกผักสวนครัว เช่น มะเขือ มะนาว มะม่วง พริก ผักชี ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว บวบ เป็นต้น
4. กิจกรรมห่มดินด้วยฟาง
5. กิจกรรมการปลูกพืชสมุนไพร เพื่อสร้างความมั่นคงด้านสมุนไพร เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชาย เป็นต้น เพื่อต่อสู้กับภัยของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ที่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดให้มีการขยายผลให้ทุกอำเภอได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์การปลูกสมุนไพรในทุกครัวเรือน
การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมฯ จาก นางกชนัฑ พัฒนะวิชัย นายอำเภออัมพวา, นายสมบัติ ยังวัฒนา พัฒนาการอำเภออัมพวา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้เป็นการแสดงความรัก ความสามัคคีระหว่างหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนชาวตำบลวัดประดู่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กรมการพัฒนาชุมชนจัดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยการปลูกผักสวนครัวในครัวเรือน และปลูกพืชสมุนไพรต้านภัยโควิด 19

ด้านนางสาวกุลเกตุ แพรุ้งสกุล เจ้าของแปลงที่จัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ เผยว่า “ตนมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งและมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการฯ จะขอมุ่งมั่นในการสร้างและพัฒนาพื้นที่ให้สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ เพื่อประโยชน์ของคนในชุมชนและผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาเรียนรู้ และมีความภาคภูมิใจที่จังหวัดสมุทรสงคราม ที่คัดเลือกพื้นที่ของตนเองในการจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” ในครั้งนี้ และขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัดและในระดับอำเภอ ที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ และการเอามื้อสามัคคี” เจ้าของแปลง กล่าวปิดท้ายด้วยความภาคภูมิใจและความปลื้มใจ
ทั้งนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

🌿ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพจ.สมุทรสงคราม
💥 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
🎯CDD CHANGE FOR GOOD

(Visited 1 times, 1 visits today)