🌈🌈 พช.สมุทรสงคราม🐟 คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564

🌈🌈 พช.สมุทรสงคราม🐟 คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564
เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเด่นระดับเขตตรวจราชการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ โดยมีนางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวต้อนรับ
จังหวัดสมุทรสงคราม รับการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ประจำปี 2564 ดังนี้
1. ประเภท “คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีตำบลดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ” ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
2. ประเภท “สำนักงานเลขานุการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ” ได้แก่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
3. ประเภท “กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ” ได้แก่ กลุ่มอาหารทะเลสดและอาหารทะเลแปรรูป หมู่ที่ ๔ ตำบลบางแก้ว
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
ทั้งนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด
🌿ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพจ.สมุทรสงคราม
💥 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
🎯CDD CHANGE FOR GOOD

(Visited 1 times, 1 visits today)