ข่าวประชาสัมพันธ์

สมุทรสงคราม Kick off โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

สมุทรสงคราม Kick off โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

แม่กลอง🐟บอกข่าว

สมุทรสงคราม >> 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวีระพงษ์ อ่างทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นางสาวสุรีวรรณ คณนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชนน้ำไปสู่การพึ่งพาตนเองไต้ และใช้พลังชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาด ของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ภายใต้คติพจน์ (Mott๐) ” 1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง” พร้อมทั้งให้โจทย์ว่า”ปิดหมู่บ้าน 3 เดือน พวกเราอยู่ได้ สำหรับจังหวัดสมุทรสงคราม มีการจัดกิจกรรมการประขุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง 3 ตำบล จาก 3 อำเภอและจังหวัดได้คัดเลือกบ้านบางแสน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลท้ายหาด เป็นหมู่บ้านเป้าหมายในการ kick off โครงการ ทั้งนี้กำหนดดำเนินการ ระหว่างวันที่ 23 -25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านบางแสมน้อย ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 15 คน ประกอบด้วยผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มองค์กรสตรี และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วยวันที่ 1 การบรรยายพิเศษด้วยคลิปวีดิโอ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในเรื่องของบทบาทผู้นำชุมชนในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคีทำความดีด้วยหัวใจและตั้งปณิธานจิตอาสาพัฒนาชุมชน การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ วันที่ 2 การเอามื้อสามัคคี เวทีเสวนา การจัดการดิน น้ำ ป่า และประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันดินโลก และวันที่ 3 เรียนรู้ความสำเร็จโก่งธนูโมเดล การประชาสัมพันธ์ และการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานในพื้นที่

ภาพ/ข่าว​ : ทีมงานสพจ.สส.

(Visited 1 times, 1 visits today)