ข่าวประชาสัมพันธ์

“โคก หนอง นา โมเดล”

“โคก หนอง นา โมเดล”

📢แม่กลอง…บอกข่าว🐠
================
“โคก หนอง นา โมเดล”
🎯 วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 8.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมรับฟังการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
🎯 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้อง War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
🎯 ในการบริหารโครงการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับศึกษารายละเอียดการดำเนินงานจากคู่มือแนวทางที่กำหนดและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่พี่น้องประชาชน
🎯 การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
– กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” โดย สถาบันการพัฒนาชุมชน
– กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life: CLM) ระดับตำบล และพัฒนาพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life: HLM) ระดับครัวเรือน โดย กองคลัง
– กิจกรรมที่ 3 สร้างงานสร้างรายได้รายเดือน ให้แก่ เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน โดย กองการเจ้าหน้าที่
– กิจกรรมที่ 4 กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life: HLM) ระดับครัวเรือน โดย สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
– กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล โดย สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
– กิจกรรมที่ 6 พัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและการตลาดตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย โดย สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
– กิจกรรมที่ 7 สร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูลพัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy โดย สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
🎯อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเน้นย้ำให้ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ การจัดซื้อจัดจ้างเน้นกระจายรายได้สู่ชุมชน ในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมต้องเป็นไปตามลำดับขั้นตอน การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้สอบถามความต้องการในการพัฒนาพื้นที่ของครัวเรือนต้นแบบ การเอามื้อสามัคคีต้องมีความเหมาะสมในช่วงเวลาในการดำเนินกิจกรรมที่กำหนด
===============
🎬ภาพ/ข่าว :ทีมงาน สพจ.สมุทรสงคราม

(Visited 1 times, 1 visits today)