ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าสมุทรสงคราม เปิด การอบรมให้ความรู้ด้านการเขียนข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าสมุทรสงคราม เปิด การอบรมให้ความรู้ด้านการเขียนข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์

สมุทรสงคราม ]] 10 ม.ค. 2563 เวลา 09.00 น. นายชรัส บุญณสะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน      เปิดการอบรมให้ความรู้ด้านการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ และบรรยายพิเศษ  เรื่อง การถ่ายภาพ และการเลือกภาพเพื่อทำข่าวประชาสัมพันธ์ จากนั้น นายอภิชาญ ปานปรีชา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ให้ความรู้ในเรื่อง”เขียนข่าวประชาสัมพันธ์อย่างไรให้โดนใจ“ และฝึกปฎิบัติ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์  ของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 90 คน

ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้มีแนวทางให้แต่ละหน่วยงาน ให้ความสำคัญในเรื่องการประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงานและจังหวัด รวมทั้งเป็นเครือข่ายพัฒนางานด้านประชาสัมพันธ์ของจังหวัดสมุทรสงครามให้สื่อมวลชนได้นำข้อมูล     ไปขยายผลเผยแพร่  ผ่านช่องทางสื่อต่างๆได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ ทั้งนี้นางสาวนิภา ทองก้อน พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นางสาวณัฐนียา เธียรธำรง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ นำทีมงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)