ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เมืองรอง จากชุมชนเล็กเชื่อมโยงสู่ชุมชนใหญ่ด้วยสื่อดิจิทัล จังหวัดสมุทรสงคราม”

โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เมืองรอง จากชุมชนเล็กเชื่อมโยงสู่ชุมชนใหญ่ด้วยสื่อดิจิทัล จังหวัดสมุทรสงคราม”

สมุทรสงคราม(ข่าวที่ 75/63) ]] 9 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. นางสาวนิภา ทองก้อน พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  นำโดยดร.ภคพนธ์ ศาลาทอง เข้าชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการวิจัย “โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เมืองรองจากชุมชนเล็กเชื่อมโยงสู่ชุมชนใหญ่ด้วยสื่อดิจิทัล จังหวัดสมุทรสงคราม”  ซึ่งได้รับการอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม : ซึ่งการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) และขอความร่วมมือในการประสานงานในพื้นที่  รวมทั้งกำหนดสร้างความร่วมมือทางด้านงานบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร กับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม (MOU) ในเดือนเมษายน 2563

ภาพ/ข่าว : อัจฉรีย์ มานะกิจ

(Visited 1 times, 1 visits today)