อวางแผนในการปฏิบัติหน้าที่และหาแนวทางแก้ ไขปัญหาให้การทำงาน

วันที่ 7 เม.ย.60 เวลา 09.00 น. นางสาวสุรีวรรณ คณนา พัฒนาการอำเภออัมพวา
ประชุมจนท.พช.อ.อัมพวา เพื่อวางแผนในการปฏิบัติหน้าที่และหาแนวทางแก้
ไขปัญหาให้การทำงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้

(Visited 1 times, 1 visits today)