ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร

วันที่ 7-9 เมษายน 2560 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่2 จังหวัดราชบุรี จัดงานมหกรรม”

ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเครือข่ายแม่บ้านเกษตรกร ปี2560″ พบกับกิจกรรมต่างๆ

และการจัดแสดงจำหน่ายสินค้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ของจังหวัดกาญจนบุรี,นครปฐม

ประจวบคีรีขันธ์,เพชรบุรี,ราชบุรี,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี ณ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์

(Visited 1 times, 1 visits today)