กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการสร้างความปองดองสมานฉันท์

7 เมษายน 2560 พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบให้หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
นำคณะข้าราชการ สนง.พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการสร้างความปองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ณ วัดกลางเหนือ อำเภอบางคนที ในการนี้ นายยงยุทธ สิงห์ธวัช
รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

(Visited 1 times, 1 visits today)