ดำเนินการติดตาม ให้คำแนะนำ /ช่วยเหลือ การติดตั้งโปรแกรมบันทึกข้อมูลจปฐ. แบบออฟไลน์

วันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น.# นางบุญทิวา วรรณประเวศ #
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบให้นางสาวสุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา
นักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศ ดำเนินการติดตาม ให้คำแนะนำ /ช่วยเหลือ
การติดตั้งโปรแกรมบันทึกข้อมูลจปฐ. แบบออฟไลน์ และสร้างความรู้ความ
เข้าใจขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูล กชช.2 ค พร้อมทั้งชี้แจงการตรวจสุขภาพกองทุนแม่
ของแผ่นดิน และรายละเอียดตัวชี้วัดการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
แก่เจ้าหน้าที่ สพอ.อัมพวา โดยมีนางสาวสุรีวรรณ คณนา พัฒนาการอำเภออัมพวา
สนับสนุนการดำเนินงานในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)