สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เมืองแม่กลอง

 

จังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP มาตั้งแต่ปี 2554 OTOP เป็นโครงการที่มุ่งสร้างชุมชนให้เข้มแข็งด้วยการสร้างรายได้ในท้องถิ่น กระตุ้นให้แต่ละชุมชนรวมตัวกันนำภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนมาผลิตเป็นสินค้าและบริการเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ที่ยั่งยืนในแต่ละชุมชน ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชน

 

(Visited 5 times, 1 visits today)