ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ.

กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2565 เป็นปีที่หกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2565) ได้กำหนดห้วงระยะเวลา ในการดำเนินการระหว่างเดือนมีนาคม 2565 – กรกฎาคม 2565 นั้น กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดเป็นนโยบาย ของกระทรวงมหาดไทยในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดเก็บและใช้ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้บรรลุ ความจำเป็นพื้นฐาน และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ปัญหาทราบสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนวางแผนพัฒนาในทุกระดับอย่างเป็นระบบของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบล อำเภอ และจังหวัด
โดยมีนัยสำคัญ 2 ประการ คือ
1. การจัดเก็บข้อมูลในเขตเมือง หมายถึงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบลที่ยกฐานะมาจากสุขาภิบาลและเทศบาลที่ตั้งขึ้นแห่งแรก
2. การจัดเก็บข้อมูลในเขตชนบท หมายถึง การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบลที่ยกฐานะมาจากองค์การบริหารส่วนตำบล อบต. จังหวัดสมุทรสงคราม มีเป้าหมายในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จำนวน 43,480 ครัวเรือน จากพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลจำนวน 36 ตำบล 2 รูปแบบการปกครอง จำนวน 308 หมู่บ้าน แยกเป็นเขตชนบท 284 หมู่บ้าน และเขตชุมชนเมือง 24 ชุมชน จากทุกครัวเรือน ที่มีผู้อาศัยอยู่จริงทั้งมีบ้านเลขที่และไม่มีบ้านเลขที่ และอาศัยอยู่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน ผลสรุปการจัดเก็บข้อมูลในภาพรวมของจังหวัดสมุทรางคราม ดังนี้
JPTreport_summary

(Visited 1 times, 1 visits today)