One Tambon One Product

News

นางบุญทิวา วรรณประเวศ

พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงคราม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

About Us

District Community Development Office News

Corporate Link