ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ิอปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมผ่านธรรมะด้วยมิติทางวัฒนธรรม สร้างภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันสื่อ และสร้างความตระหนักและรับรู้การเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน